Kết hợp với lược đồ, hãy trình bày diễn biến quá trình thống nhất I –ta-li-a?

  • 1 Đánh giá

Câu 3:Trang 167 – sgk lịch sử 10

Kết hợp với lược đồ, hãy trình bày diễn biến quá trình thống nhất I –ta-li-a?

Bài làm:

Quá trình thống nhất I-ta-li-a được tiến hành với vai trò quan trọng của vương quốc Pi-ê-môn-tê:

  • Tháng 4/1859, cuộc chiến tranh chống Áo của liên minh Pháp – Pi-ê-môn-tê thắng lợi. Đồng thời cao trào cách mạng của quần chúng chống Áo cũng bùng nổ mạnh mẽ ở miền Trung. Kết quả tháng 3/1860, các vương quốc miền Trung sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê.
  • Tháng 4/1860, khởi nghĩa của nhân dân ở Xi-xi-li-a cùng với đội quân “áo đỏ” cả Ga-ri-ban-đi thống nhất được miền Nam, sáp nhập vào Pi-ê-môn-tê. Vương quốc I-ta-li-a được thành lập, do vua Pi-ê-môn-tê làm QUốc vương, Ca-vua làm thủ tướng.
  • Năm 1866, I-ta-li-a liên minh với Phổ chống Áo giải phóng được Vê-nê-xi-a.
  • Năm 1870, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ, quân Pháp bị thất bại, Rô-ma thuộc về I-ta-li-a. Cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a hoàn thành.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021