Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?

Bài làm:

Những yếu tố văn hóa truyền thông Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài bao gồm:

  • Phật giáo và Hin – đu giáo.
  • Nghệ thuật kiến trúc, nhất là đền chùa, lăng mộ.
  • Chữ viết, nhất là chữ Phạn.
  • Ảnh hưởng đến những nơi: Trung Quốc, Việt Nam, hàng loạt các nước ở khu vực Đông Nam Á….
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021