Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu?

Bài làm:

Lúc bấy giờ, trong xã hội mỗi thành viên có những chức phận khác nhau. Ban đầu, có một người được cử ra chỉ huy dân tình, chuyên trách về lễ nghi hoặc điều hành các công việc chung của thị tộc, bộ lạc. Những người này lợi dụng chức quyền để chiếm một phần sản phẩm xã hội cho riêng mình khi chi dùng các công việc chung. Chẳng bao lâu, họ có nhiều của cải hơn những người khác. Từ đó, tư hữu bắt đầu xuất hiện.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021