Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 150 – sgk lịch sử 10

Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập?

Bài làm:

Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập:

 • Kết quả:
  • Tháng 9-1783 ký kết hoà ước Versailles, Anh công nhận nền độc lập cho 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.
  • Năm 1787 Mỹ thông qua Hiến pháp, Mỹ là nước cộng hoà liên bang.
  • Năm 1789, Oa –sinh-tơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Mĩ.
 • Ý nghĩa:
  • Giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mỹ.
  • Cổ vũ tinh thần chống phong kiến ở Châu Âu và phong trào GPDT ở Mỹ latinh.
  • Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021