Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 65 – sgk lịch sử 10

Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo?

Bài làm:

Đặc điểm của phong trào cải cách tôn giáo:

  • Cải cách tôn giáo là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tôn giáo nhằm chống lại tôn giáo đã lỗi thời, lạc hậu của chế độ phong kiến đang trên đà suy vong.
  • Cải cách tôn giáo là không thủ tiêu tôn giáo, mà dùng những biện pháp ôn hòa để quay về giáo lí Ki – tô nguyên thủy.
  • Cải cách tôn giáo là đòi thủ tiêu vai trò của giáo hội, giáo hoàng, đòi bỏ các thủ tục và nghỉ lễ phiền toái.

Ý nghĩa:

  • Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến.
  • Cổ vũ và mở đường cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021