Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Bài làm:

Ở Trung Quốc từ những thế kỉ cuối trước Công Nguyên, do sự phát triển sản xuất, xã hội phân hóa thành nhiều giai cấp và từ đó chế độ phong kiến được hình thành.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021