Trình bày tóm lược sự phát triển của giáo dục qua các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 105 – sgk lịch sử 10

Trình bày tóm lược sự phát triển của giáo dục qua các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ?

Bài làm:

Trải qua các triều đại khác nhau, nền giáo dục nước ta nhìn chung có sự phát triển và đi lên.

Đầu tiên, ở thời Lý, vua Lý Thành Tông đã cho lập Văn miếu, tổ chức khoa thi đầu tiên vào năm 1077 ở kinh thành.

Tiếp đó, từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, nền giáo dục nước ta từng bước hoàn thiện dần và phát triển trở thành nguồn đào tạo quan chức, nhân lực cho đất nước

Đến thời Lê sơ quy chế thi cử được tổ chức rõ ràng, ban hành những quy định cụ thể. Năm 1484, nhà nước quyết định dựng bia tiến sĩ trong văn miếu. Điều này đã khích lệ đáng kể đến việc học hành thi cử của nhiều nhân tài góp phần quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021