Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 196 – sgk lịch sử 10

Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX?

Bài làm:

Sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX:

 • Sự thành lập:
  • Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân thêm đông đảo và tập trung cao. Giai cấp tư sản tăng cường áp bức bóc lột.
  • Đầu thập niên 60 của thế kỷ XIX phong trào đấu tranh của công nhân phục hồi nhưng vẫn trong tình trạng phân tán, chịu ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng phi vô sản.
  • Thực tế đấu tranh, công nhân nhận thấy tình trạng biệt lập của phong trào ở mỗi nước kết quả còn han chế mặt khác đặt ra yêu cầu thành lập một tổ chức quốc tế lãnh đạo đoàn kết phong trào công nhân quốc tế các nước.
  • Ngày 28 -9 -1864 Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn với sự tham gia của C.Mác.
 • Hoạt động:
  • Hoạt động của Quốc tế thứ nhất chủ yếu được thông qua các kỳ Đại hội (từ 9 -1864 đến 7 -1876 tiến hành 5 đại hội). Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ, thông qua những nghị quyết quan trọng.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021