Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 158 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Bài làm:

Ý nghĩa của các mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là:

  • Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển.
  • Làm cho chế độ phong kiến lung lay toàn châu Âu.
  • Mở ra một thời đại mới: thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021