Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 203 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Bài làm:

  • Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp vô sản lãnh đạo.
  • Ý nghĩa:
    • Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga Hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước Đế quốc.
    • Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021