Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 155 – sgk lịch sử 10

Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?

Bài làm:

Mặc dù phái lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện. Chia ruộng đất theo từng lô lớn đem bán với giá cao nên nông dân không thể mua được. Công nhân vẫn phải đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm. Thêm vào đó, việc ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công...càng làm tăng sự bất mãn trong quần chúng nhân dân , nhiều cuộc đấu tranh liên tiếp nổ ra.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021