Em hãy cho biết nguyên nhân sụp đổ của triều Lê sơ?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI TẬP

Câu 1: Em hãy cho biết nguyên nhân sụp đổ của triều Lê sơ?

Bài làm:

Nguyên nhân sụp đổ của triều Lê sơ:

  • Các vua ăn chơi sa đọa.
  • Quan lại, địa chủ chiếm đoạt ruộng đất.
  • Nhân dân đấu tranh ở nhiều nơi
  • Các thế lực phong kiến tranh chấp quyền hành.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021