Giải bài 39 quốc tế thứ hai

 • 1 Đánh giá

Sự phát triển của phong trào Cách mạng thế giới trong những thập niên 70 -80 của thế kỷ XIX với sự ra đời của Cách mạng chính Đảng công nhân có tính chất quần chúng ở nhiều nước đòi hỏi phải có một tổ chức Quốc tế mới để lãnh đạo phong trào công nhân thế giới.Quốc tế thứ hai được thành lập. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX phát triển như thế nào? Hoạt động và vai trò của tổ chức Quốc tế thứ hai này ra sao? Chúng ta cùng đến với bài “quốc tế thứ hai” lịch sử 10.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX

1.Nguyên nhân:

 • CNTB phát triển mạnh mẽ ở châu Âu và Bắc Mĩ.
 • Giai cấp công nhân bị bóc lột nặng nề.

=>Công nhân các nước tư bản ở châu Âu và Bắc Mĩ đấu tranh đòi cải thiện đời sống.

2. Diễn biến

 • Ở Đức: đấu tranh đòi xóa bỏ “Đạo luật đặc biệt” (1890)
 • Ở Pháp: bãi công tăng lương, đòi quyền dân chủ: công nhân các trung tâm công nghiệp,công nhân mỏ.
 • Ở Anh:đấu tranh đòi tăng lương,ngày làm 8giờ,cải thiện đời sống..
 • Ở Mĩ: đình công + bãi công.

3. Kết quả

 • Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức thành lập (1875)
 • Đảng công nhân xã hội Mĩ thành lập (1876)
 • Đảng công nhân Pháp thành lập (1789)

II. Quốc tế thứ hai

 • Hoàn cảnh ra đời: Phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX phát triển, một loạt các Đảng Công nhân, xã hội ra đời cần có 1 tổ chức quốc tế thống nhất lãnh đạo.
 • Thời gia hoạt động: Từ 14/7/1889 - 1914
 • Hoạt động chủ yếu: Thông qua các đại hội đề ra chủ trương và biện pháp đấu tranh.
 • Vai trò:
  • Đoàn kết phong trào công nhân Âu – Mĩ
  • Thúc đẩy sự thành lập chính Đảng vô sản
  • Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và Chủ nghĩa xét lại.
 • Kết quả: Năm 1914 Quốc tế II tan rã

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 198 – sgk lịch sử 10

Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 199 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăngghen lãnh đạo?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 199 – sgk lịch sử 10

Trình bày hoàn cảnh ra đời của quốc tế thứ hai?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 199 – sgk lịch sử 10

Vì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai (P1)


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021