Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 162 – sgk lịch sử 10

Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Bài làm:

 • Về kinh tế:
  • Nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Từ đó góp phần làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị đông dân xuất hiện.
  • Sản xuất bằng máy đã nâng cao năng suất lao động, đồng thời giải phóng sức lao động của con người.
  • Cách mạng công nghiệp cũng đã thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, góp phần cơ giới hóa nông nghiệp.
 • Về xã hội:
  • Hình thành 2 giai cấp: Tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Sự tăng cường bóc lột công nhân của giai cấp tư sản làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và cuộc chiến tranh giữa hai giai cấp không ngừng tăng lên.

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021