Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăngghen lãnh đạo?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 199 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăngghen lãnh đạo?

Bài làm:

Những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăngghen lãnh đạo:

  • Ngày 14/7/1889, Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức tại Pa-ri. Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính Dảng của giai cấp vô sản mỗi nước, đề cao vai trò của quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ và lấy ngày 1/5 hằng năm làm ngày Quốc tế lao động.
  • Cũng như Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại hội.
  • Thông qua các Đại hội và nghị quyết, sự cần thiết thành lập chính đảng của giai cấp vô sản, đề cao đấu tranh chính trị.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021