Trình bày hoàn cảnh ra đời của quốc tế thứ hai?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 199 – sgk lịch sử 10

Trình bày hoàn cảnh ra đời của quốc tế thứ hai?

Bài làm:

Hoàn cảnh ra đời của quốc tế thứ hai:

  • Chủ nghĩa tư bản phát triển ở giai đoạn cao. Giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột nhân dân lao động.
  • Sự thay thế xu hướng độc quyền và chính sách chạy đua vũ trang, chuẩn bị phân chia lại thế giới => đời sống nhân dân cực khổ.
  • Cùng với đó nhiều Đảng và tổ chức công nhân ra đời => Ngày 14/7/1889 Quốc tế thứ hai được thành lập ở Pa-ri
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021