So sánh bộ máy nhà nước thời Lê với bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 90 – sgk lịch sử 10

So sánh bộ máy nhà nước thời Lê với bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê?

Bài làm:

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê:

 • Chính quyền trung ương có 3 ban: Văn ban, võ ban và tăng ban
 • Chia nước thành 10 đạo
 • Tổ chức quân đội theo chế độ “ngụ binh ư nông”.

Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê:

 • Vua trực tiếp quyết định mọi việc.
 • Ở trung ương, có đại thần, quan văn, quan võ
 • Ở địa phương có lộ, phủ, huyện, hương, xã
 • Các cơ quan như Ngự sự đài, Hàn lâm viện được duy trì với quyền hành cao hơn.
 • Cả nước chia thành 3 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo đều có 3 ti trông coi các mặt dân sự, quân sự, an ninh. Dưới đạo là các phủ, huyện, châu. Người đứng đầu xã là xã trưởng do dân bầu.
 • Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn thời Đinh, Tiền Lê.
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021