Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử cơ bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 191 - sgk lịch sử 10

Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử cơ bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản?

Bài làm:

Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử cơ bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản:

 • Nội dung:
  • Khẳng định chủ nghĩa tư bản ra đời là bước tiến, song nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư sản và vô sản tất yếu phải nổ ra.
  • Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.
  • Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.
 • Ý nghĩa:
  • Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.
  • Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.
 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021