Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 149 – sgk lịch sử 10

Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Bài làm:

Tháng 5/1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, quyết định thành lập “quân đội và thuộc địa” và bổ nhiệm Oa –sinh-tơn là tổng chỉ huy, đồng thời kêu gọi nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng quân đội. Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngừng phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh.

Đến ngày 4/7/1775, Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập chính thức tuyên bố 13 tuộc địa thoát li khỏi chính quốc, thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Hoa Kì.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021