Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

Bài làm:

Sự thịnh trị của xã hội phong kiến thời Đường được biểu hiện ở hai mặt:

 • Về kinh tế:
  • Nông nghiệp thi hành chính sách quân điền, nông dân thực hiện chế độ nghĩa vụ cho nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu.
  • Thủ công nghiệp phát triển, các xưởng thủ công gọi là tác phường như luyện sắt, đóng thuyền….
  • Thương nghiệp thịnh đạt, con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập, mở rộng.
 • Về chính trị:
  • Từng bước hoàn thiện chính quyền từ trung ương đến địa phương, nhằm tập trung quyền lực tuyệt đối của hoàng đế
  • Lập thêm chức tiết độ sứ
  • Tuyển dụng quan lại qua việc thi cử.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021