Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô đã được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô đã được hình thành như thế nào?

Bài làm:

  • Các thủ lĩnh quân sự của người Giéc – man được vua ban cấp ruộng đất trở thành lãnh chúa.
  • Những nô lệ được giải phóng hoặc nông dân công xã bị mất rộng đất bị biến thành nông nô.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021