Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 9 phần 2: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế kỉ I đến thế kỉ XV, còn gọi là thời kì gì?

 • A. Thời kì thịnh đạt.
 • B. Thời kì Ăng-co.
 • C. Thời kì hoàng kim
 • D. Thời kì Bay-on

Câu 2: Giay-a-vac-man VII làm vua ở Cam-pu-chia được bao nhiêu năm?

 • A. 20 năm.
 • B. 18 năm.
 • C. 9 năm.
 • D. 7 năm.

Câu 3: Tôn giáo chính ở Lào là:

 • A. đạo Phật.
 • B. đạo Hin-đu và đạo Phật.
 • C. đạo Phật và đạo Thiên chúa.
 • D. đạo Hin-đu

Câu 4: Dưới thời Giay-a-vac-man VII, quân Cam-pu-chia đã biến vương quốc nào thành một tỉnh của Ăng-co?

 • A. Thái Lan.
 • B. Chăm-pa.
 • C. Chân Lạp
 • D. Mã Lai.

Câu 5: Dựa trên cơ sở nào đề Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình?

 • A. Chữ tượng hình của Trung Quốc.
 • B. Chữ Quốc ngữ Việt Nam.
 • C. Chữ La-tinh châu Âu.
 • D. Chữ Phạn của Ấn Độ.

Câu 6: Vì sao đến năm 1432, người Khơ-me phải bỏ Ăng-co về phía Nam Biển Hồ?

 • A. Vì phía Nam Biển Hồ là vùng đất trù phú.
 • B. Vì bị người Thái chiếm phía Tây Biển Hồ.
 • C. Vì bị người Mã Lai xâm chiếm phía Tây Biển Hồ.
 • D. Phía Tây Bắc Biển Hồ là vùng đất của Chăm-pa phải trả lại.

Câu 7: Vào năm 1863, Cam-pu-chia bị nước nào xâm lược?

 • A. Thái Lan.
 • B. Mã Lai.
 • C. Anh.
 • D. Pháp.

Câu 8: Từ thế kỉ XIII, Cam-pu-chia bắt đầu suy yếu do:

 • A. bị quân Mông — Nguyên tấn công.
 • B. thực dân Pháp xâm chiếm.
 • C. vương quốc Thái xâm lược nhiều lần.
 • D. Quân đội Miễn Điện xâm chiếm.

Câu 9: Thế kỉ XII, đạo nào có ảnh hưởng lớn ở Cam-pu-chia?

 • A. Đạo Phật Đại thừa
 • B. Đạo Phật Tiểu thừa.
 • C. Đạo Hin-đu.
 • D. Đạo Ki-tô.

Câu 10: Trong các thế kỉ X - XI, Cam-pu-chia trở thành một trong những nước mạnh và ham chiến trận nhất ở:

 • A. Đông Nam Á.
 • B. châu Á.
 • C. Đông Dương.
 • D. thế giới.

Câu 11: Luông Pha-bang là một tiểu quốc của Lan Xang. Đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai.

Câu 12: Từ cuối thế kỉ XIX, Cam-pu-chia và Lào bị thực dân nào xâm lược, thống trị?

 • A. Thực dân Hà Lan.
 • B. Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
 • C. Thực dân Mi-an-ma
 • D. Thực dân Pháp

Câu 13: Điền vào chỗ trồng câu sau đây sao cho đúng.

“ Sau khi Xu-li-nha Yông-xa qua đời, nước Lan Xang chia thành ba tiểu quốc đối địch nhau: Luông Pha-bang, ......... và Chăm-pa-xăc ”.

 • A. Xiêng Khoảng.
 • B. Sê-nô.
 • C. Mường Sài.
 • D. Viêng Chăn.

Câu 14: Trong thế kỉ XVIII, nước nào xâm lược và cai trị Lào?

 • A. Bồ Đào Nha.
 • B. Tây Ban Nha.
 • C. Xiêm.
 • D. Mi-an-ma.

Câu 15: Thời thịnh vượng nhất là cuối thế kỉ XVII đầu thế ki XVII dưới triều vua Xu-li-nha-vông-xa. Với một trong những biểu hiện:

 • A. sản vật dồi dào, trao đối, buôn bán với các nước lắng giêng được mở rộng.
 • B. kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh nhất Đông Nam Á.
 • C. chia đất nước thành các châu, quận.
 • D. xây dựng quân đội mạnh về binh khí, giỏi về chiến thuật.

Câu 16: Khu đền tháp Ăng-co là một cống hiến độc đáo của người Khơ-me vào kho tàng văn hóa của:

 • A. Cam-pu-chia.
 • B. Đông Nam Á và thế giới.
 • C. nhân loại.
 • D. châu Á.

Câu 17: Năm 1827, Chậu A Nụ phất cờ khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nào?

 • A. Quân Xiêm.
 • B. Quân Cam-pu-chia
 • C. Quân Mã Lai.
 • D. Quân Pháp.

Câu 18: Thế kỉ XIII, tôn giáo nào được truyền bá vào nước Lào?

 • A. Phật giáo Đại thừa.
 • B. Phật giáo Tiểu thừa
 • C. Ấn Độ giáo
 • D. Ki-tô giáo

Câu 19: Cam-pu-chia và Lào dựa trên cơ sở chữ viết nào để sáng tạo ra chữ viết riêng cho mình?

 • A. Chữ tượng hình của Trung Quốc.
 • B. Chữ Quốc ngữ của Việt Nam.
 • C. Chữ Phạn của Ấn Độ.
 • D. Chữ viết của người Thái.

Câu 20: Kinh đô của Vương quốc là Ăng-co là một địa điểm của:

 • A. tỉnh Xiêm Riệp ngày nay.
 • B. Tây Bắc Biển Hồ.
 • C. Ăng-co Vát.
 • D. Ăng-co Thom.

Câu 21: Công trình kiên trúc nồi tiếng của Lào là công trình nào?

 • A. Ăng-co Vát.
 • B. Ăng-co Thom.
 • C. Thạt Luông.
 • D. Bay-on

Câu 22: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia còn gọi là thời kì Ăng-co kéo dài trong bao lâu?

 • A. Thế kỉ IX đến thế kỉ XII.
 • B. Thế kỉ IX đến thế kỉ XIII.
 • C. Thế kỉ IX đến thế kỉ XIV.
 • D. Thế kỉ IX đến thế kỉ XV.

Câu 23: Các bộ lạc Lào tập hợp và thống nhất thành quốc gia vào thời gian nào?

 • A. Năm 1350.
 • B. Năm 1351.
 • C. Năm 1352.
 • D. Năm 1353

Câu 24: Người Pháp xâm chiếm Cam-pu-chia khi Việt Nam:

 • A. chưa bị Pháp xâm chiếm.
 • B. đã bị Pháp xâm chiếm cách đó 5 năm.
 • C. bị Pháp xâm chiếm cách đó 2 năm.
 • D. đã bị Pháp bình định về quân sự.

Câu 25: Thực dân Pháp xâm lược Cam-pu-chia trong lúc đất nước Cam-pu-chia

 • A. Đang thịnh đạt
 • B. Đang phát triển mạnh
 • C. Đang khủng hoảng trầm trọng
 • D. Đang suy thoái.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào (P1)
 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021