Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vì sao trong các thế kỉ X - XV, thương nghiệp nước ta được mở rộng và phát triển?

 • A. Nhờ sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp.
 • B. Đất nước được độc lập và thống nhất.
 • C. Nhà nước quan tâm hàng đầu đến thương nghiệp.
 • D. Câu A và B đúng

Câu 2: Địa danh nào trên đất nước ta thời Lý, Trần trở thành một đô thị lớn với nhiều phố phường và chợ?

 • A. Thăng Long (Hà Nội)
 • B. Hội An (Quảng Nam),
 • C. Lạch Trường (Thanh Hóa)
 • D. Tất cả các địa danh trên.

Câu 3: Nhà Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập:

 • A. điền trang.
 • B. thái ấp.
 • C. đồn điền.
 • D. trang trại.

Câu 4: Gạch Bát Tràng được làm ở đâu trên đất nước ta?

 • A. Bắc Giang.
 • B. Hà Nội.
 • C. Hải Dương.
 • D. Hưng Yên.

Câu 5: Điền vào chỗ trống: "Từ thời...., nhà nước và nhân dân đã chăm lo khai phá đất hoang, mở rộng đất đai canh tác, phát triển nông nghiệp".

 • A. Đinh- Tiền Lê
 • B. Lý
 • C. Trần
 • D. Lý-Trần

Câu 6: Thế ki X - XV, các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ đã tạo điều kiện cho sự hoà thuận giữa nhà nước và nhân dân nhờ:

 • A. chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp.
 • B. đây mạnh sản xuất công nghiệp.
 • C. mở rộng kinh tế đối ngoại.
 • D. bãi bỏ các thứ thuế vô lí.

Câu 7: Ý nào không phản ánh đúng điều kiện để nền kinh tế nước ta phát triển vượt bậc trong các thế kỉ X – XV?

 • A. Đất nước độc lập, thống nhất
 • B. Lãnh thổ trải rộng tè Bắc vào Nam
 • C. Nhà nước quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất
 • D. Nhân dân cả nước phấn khởi, ra sức khai phá mở rộng ruộng đồng, phát triển sản xuất

Câu 8: “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”là Câu ca dân gian nói về thời

 • A. Tiền Lê
 • B. Lý – Trần
 • C. Hồ
 • D. Lê sơ

Câu 9: Từ thế ki XI- XV, ngành nào ở nước ta phát triển mạnh mẽ?

 • A. Công nghiệp.
 • B. Nông nghiệp.
 • C. Tiểu thủ công nghiệp.
 • D. Thương nghiệp.

Câu 10: "Trong xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng hóa trăm thứ, bày la liệt". Đó là đánh giá của ai?

 • A. Lý Thái Tổ
 • B. Trần Thánh Tông
 • C. Sứ giả nhà Nguyên (Trung Quốc)
 • D. Sứ giả Ấn Độ

Câu 11: Việc đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc các con sông lớn (đê quai vạc) được thực hiện bắt đầu từ triều đại nào?

 • A. Nhà Lý
 • B. Nhà Trần
 • C. Nhà Hồ
 • D. Nhà Lê sơ

Câu 12: Một trong các yếu tố giúp thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ XI— XV phát triển là: .

 • A. do nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển.
 • B. do công nghiệp phát triển.
 • C. do thương nghiệp phát triển.
 • D. do ngoại thương phát triển.

Câu 13: Các vua thời nào hằng năm làm lễ cày ruộng Tịch điền để khuyến khích nhân dân sản xuất?

 • A. Thời Đinh, Tiền Lê.
 • B. Thời Lý, Trần,
 • C. Thời Tiền Lê, Lý.
 • D. Thời Lý, Trần, Lê,

Câu 14: Trên vùng biên giới Việt Trung, từ thời nào đã hình thành các điểm trao đổi hàng hóa?

 • A. Nhà Đinh - Tiền Lê
 • B. Nhà Lý
 • C. Nhà Trần
 • D. Nhà Hồ

Câu 15: “Hà đê sứ”là chức quan của nhà Trần đặt ra để

 • A. Quan sát nhân dân đắp đê
 • B. Trông coi việc sửa chữa, đắp đê
 • C. Hằng năm báo cáo tình hình lũ lụt, thiên tai cho nhà vua biết
 • D. Mở kho phát lương thực cho nhân dân khi gặp lũ lụt, thiên tai

Câu 16: Nhà Trần huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc hai bờ các con sông lớn vào năm nào?

 • A. 1225
 • B. 1252
 • C. 1247
 • D. 1248

Câu 17: “Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nào?

 • A. Nhà Lý
 • B. Nhà Tiền Lê
 • C. Nhà Trần
 • D. Nhà Lê sơ

Câu 18: Trong xã hội phong kiến, sự phát triển về kinh tế đưa đến hệ quả gì về mặt xã hội?

 • A. Đẩy nhanh sự phân hóa xã hội
 • B. Nông dân ngày càng bị bần cùng hóa
 • C. Đại địa chủ bước lên vũ đài chính trị
 • D. Mâu thuẫn giữa vua với nhân dân ngày càng tăng

Câu 19: Điền vào chỗ trống: "Thuyền buôn các nước phương Nam như ..... cũng thường qua lại mua bán ở các cửa biển Đông Bắc"

 • A. Ấn Độ, Trung Quốc
 • B. Gia-va, Xiêm, Ấn Độ
 • C. Xiêm, Ấn Độ, Mã Lai
 • D. Ấn Độ, Trung Quốc, Xiêm

Câu 20: Trong các thế kỉ X – XV, triều đại nào có những chính sách cụ thể để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp?

 • A. Đinh - Tiền Lê
 • B. Lý -Trần
 • C. Lê sơ
 • D. Lý, Trần, Lê sơ
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X XV


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV (P2)
 • 155 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021