Writing Unit 4: Volunteer work Công việc tình nguyện

 • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề công việc tình nguyện. Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

I. Từ vựng

 • donate (v) [dou'neit]tặng
 • donation (n) [dou'nei∫n] khoản tặng/đóng góp
 • donor (n) ['dounə]người cho/tặng
 • receipt (n) [ri'si:t] giấy biên nhận

II. Cấu trúc cần lưu ý:

 • snatch up (v) ['snæt∫] nắm lấy

III. Hướng dẫn giải bài tập:

Task 1. Read the letter and underline the sentences that express ihe following points: (Đọc lá thư và nhấn mạnh các câu thể hiện những điểm sau đây.)

Nội dung đoạn thư:

197 hill road, Los Angeles

20th December 2005

Dear Sir/Madam,

I am very happy to have received a donation of $500 from your company some days ago. The money will help us to repair the old school building and build a new block flats for the handicapped student. We will certainly issue a receipt as soon as possible.

I would like to expess our thanks for the donation from your company and hope to get more assistance and cooperation from your company and hope to get more in the future.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

David James

Secretary of School Building Fund

 • The opening of the letter (Phần mở đầu thư)

I am very happy to have received a donation of $500 from your company some days ago

 • The way(s) the money is used (cách tiền được sử dụng)

The money will help us to repair the old school building and build a new block flats for the handicapped student

 • The gratitude to the donor (Lòng biết ơn đối với người quyên góp)

I would like to expess our thanks for the donation from your company and hope to get more assistance and cooperation from your company and hope to get more in the future

 • The donated amount (Số tiền quyên góp)

I am very happy to have received a donation of $500 from your company some days ago

 • The way the receipt is issued (Giấy biên nhận được hoàn trả như thế nào)

We will certainly issue a receipt as soon as possible.

 • The closing of the letter (Đoạn kết thư)

I look forward to hearing from you soon.

Task 2. Imagine that you have just received a donation of one million dong from one of the local organizations to build your school library. Use the suggestions in Task 1 to write a letter to acknowledge the receipt of the donation and express vour gratitude.

(Hãy tưởng tượng bạn vừa nhận được 1000000 đồng từ một trong các tổ chức địa phương để xây dựng thư viện trường học của bạn. Sử dụng những lời đề nghị trong Task 1 viết một lá thư để xác nhận các hiến tặng và bày tỏ lòng biết ơn của bạn.)

Gợi ý:

Dear Sir/ Madam,

I'm very happy to have received a donation of one million dong from your organization some days ago. I think the money will help us to build our school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would like to express our thanks for the donation from your organization and hope to get more assistance and co-operation from yours in the future.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully.

Quynh Hoang


 • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan