A. Reading Unit 16: The Wonders of the World

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Reading về chủ đề của Unit 16: The Wonders of the World (Các kì quan thế giới), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Part 1. Read the passage and indicate which of the following statements are facts (F), which are the author’s implications (I) and which are the author’s judgments or opinions (J). (Đọc đoạn văn sau và chỉ ra câu nào là sự thật (F), câu nào là suy đoán (I), câu nào là ý kiến (I))

Stonehenge

Monuments that are made of great stones, called megaliths, can be found all over the world. Many groups of prehistoric people placed these enormous stones upright in the ground. In some cases, two vertical stones support a third stone that was placed horizontally on top of them. Some megaliths were actually crude and simple structures that may have served as tombs or marked burial places. Although many of these ancient monuments around the world are similar, most archaeologists believe that they were constructed in isolation. Yet some people wonder whether they were built by a race of wise people who somehow influenced the entire world 4,000 years ago. Some even imagine that the megalith builders were voyagers from outer space. Most now believe the similarities exist only because the megaliths in each culture and period of history were built of a similar material, stone and in a similar manner. However, the questions. still remain: how labored to transport and build these massive rock structures and why did they build them?

Stonehenge in southern Britain is one of the most famous and interesting megalithic monuments. First constructed in 2800 B.C. Stonehenge was used by prehistoric people for about 1700 years. Stonehenge consists of a ring of megaliths surrounded by a bank of dirt and a ditch. Within this large bank, many holes were dug, also in a circle. There is no easily understood reason for this pattern. Archaeologists now believe that many megalithic structures like Stonehenge were burial places, meeting places, temples and even stadiums. Stonehenge, however, has something about it that makes it special. At dawn in midsummer the sun shines directly through a row of monuments. This particular row of megaliths divides the circle of stones directly in half - it is the central axis of Stonehenge.

This fact intrigues archeologists because it may show that these early builders knew more of the solar system and even the universe than the historians had previously thought.

The peculiar spacing of the megaliths in a circle also fascinates scholars. Some think that the builders of Stonehenge used the spacing in the circle to predict solar and lunar eclipses by calculating angles of the light. Others theorize that Stonehenge was used to observe the phases of the moon.

Is it possible that such wise and knowledgeable people lived 4,000 years ago? Were they the first true astronomers? Scientists may never know the answers to these questions but the study of Stonehenge and similar stone monuments continues. Perhaps there is more for modem society to learn from these seemingly simple and crude structures.

1. Stonehenge was an important place for the prehistoric people of southern Britain. (Tượng đài cự thạch là một nơi rất quan trọng đối với người tiền sử ở phía nam nước Anh.)I
2. The builders of Stonehenge knew a great deal about the solar system. (Những người xây dựng tượng đài cự thạch biết rất nhiều về hệ mặt trời.)I
3. The megaliths all over the world were built by a race of wise people 4,000 years ago. (Tháp khảo cổ trên khắp thế giới được xây dựng bởi một cuộc chạy đua của những người khôn ngoan cách đây 4000 năm.)I
4. Stonehenge was used to observe the phases of the moon. (Tượng đài cự thạch được dùng để quan sát các tuần trăng.)I
5. Scientists have a good explanation for Stonehenge. (Các nhà khoa học đã có lời giải thích hợp lí cho tượng đài cự thạch.)J
6. Stonehenge was constructed in about the year 2800 B.C. (Tượng đài cự thạch được xây dựng vào khoảng năm 2800 trước công nguyên.)F
7. Archaeologists will continue to study Stonehenge. (Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về tượng đài cự thạch.)I
8. Megaliths can be found all over the world. (Tháp khảo cổ có thể được tìm thấy ở trên toàn thế giới.)F
9. The builders on Stonehenge were the first astronomers. (Những người xây dựng tượng đài cự thạch là những nhà thiên văn học đầu tiên.)I
10. Stonehenge consists of a circle of megaliths and a circle of holes. (Tượng đài cự thạch bao gồm một vòng của tháp khảo cổ và những lỗ hình vòng tròn.)F

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Tượng đài cự thạch

Các di tích được làm bằng đá lớn, được gọi là tháp khảo cổ, có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Nhiều nhóm người tiền sử đã đặt những tảng đá khổng lồ này thẳng đứng trên mặt đất. Trong một số trường hợp, hai hòn đá đứng hỗ trợ một viên đá thứ ba được đặt theo chiều ngang trên đầu. Một số tháp khảo cổ thực sự thô và các cấu trúc đơn giản có thể đã được dùng để làm ngôi mộ hoặc các nơi chôn cất được đánh dấu. Mặc dù nhiều di tích cổ trên thế giớigiống nhai, hầu hết các nhà khảo cổ học tin rằng họ đã được xây dựng tách biệt nhau. Tuy nhiên, một số người tự hỏi liệu họ đã được xây dựng bởi một cuộc chạy đua của những người khôn ngoan có ảnh hưởng nào đó trên toàn thế giới 4.000 năm trước. Một số thậm chí còn tưởng tượng rằng các nhà xây dựng tháp khảo cổ là những người đi biển bên ngoài. Hầu hết mọi người tin rằng những điểm tương đồng chỉ tồn tại bởi vì các cột mốc trong mỗi nền văn hoá và thời kỳ lịch sử được xây dựng bằng vật liệu tương tự, đá và theo cách tương tự. Tuy nhiên, vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp nhiw: làm việc như thế nào để vận chuyển và xây dựng các cấu trúc đá lớn và tại sao họ xây dựng chúng?

Tượng đài cự thạch ở miền nam nước Anh là một trong những di tích kiến trúc cực kỳ nổi tiếng và hấp dẫn nhất. Được xây dựng đầu tiên vào năm 2800 trước Công Nguyên. Tượng đài cự thạch đã được sử dụng bởi những người tiền sử trong khoảng 1700 năm. Tượng đài cự thạch bao gồm một vòng của tháp khảo cổ bao quanh bởi đống bụi bẩn. Trong đống này, nhiều lỗ đã được đào, cũng trong một vòng tròn. Không có lý do nào dễ hiểu cho mô hình này. Các nhà khảo cổ học hiện nay tin rằng nhiều công trình kiến trúc cực nhỏ như Stonehenge là nơi chôn cất, nơi gặp gỡ, đền thờ và thậm chí sân vận động. Stonehenge, tuy nhiên, có một cái gì đó về nó mà làm cho nó đặc biệt. Vào bình minh vào buổi sáng, mặt trời chiếu trực tiếp qua hàng đài kỷ niệm. Dãy tháp khảo cổ này phân chia vòng tròn của các hòn đá trực tiếp thành một nửa - đó là trục trung tâm của đài cự thạch.

Thực tế này làm các nhà khảo cổ học cho rằng những nhà xây dựng đầu tiên này biết đến hệ mặt trời nhiều hơn và thậm chí vũ trụ hơn những gì các nhà sử học từng nghĩ.

Khoảng cách đặc biệt của các cột mốc trong một vòng tròn cũng thu hút các học giả. Một số người nghĩ rằng các nhà xây dựng của đài cự thạch đã sử dụng khoảng cách trong vòng tròn để dự đoán nhật thực và nhật thực bằng cách tính các góc của ánh sáng. Những người khác cho rằng đài cự thạchđã được sử dụng để quan sát các giai đoạn của mặt trăng.

Có thể những người khôn ngoan và hiểu biết này đã sống 4000 năm trước? Có phải họ là những nhà thiên văn học thực sự đầu tiên? Các nhà khoa học có thể không bao giờ biết câu trả lời cho những câu hỏi này nhưng nghiên cứu về đài cự thạch và các di tích đá tương tự vẫn tiếp tục. Có lẽ có nhiều hơn cho xã hội hiện đại để học hỏi từ những cấu trúc dường như đơn giản và thô sơ.

Part 2. Read the passage and do the exercises that follow. (Đọc bài văn và làm các bài tập bên dưới.)

The Easter Island Statues

When the first sailing ship came to Easter Island in 1722, the captain and crew were afraid to land. They saw giants looking down at them from the high cliffs. The giants didn’t move, so the ship gradually sailed closer. Finally, the sailors realized the giants were only statues. These huge carvings have puzzled the world ever since. Who made them? How did they get there?

Easter Island is a small dot in the South Pacific Ocean. It is hundreds of miles away from the nearest shipping route, and it is one of the most isolated places on earth. The nearest mainland is over 2,000 miles away in South America.

The biggest statue on Easter Island is over 60 feet high and weighs over 100 tons. There are hundreds of smaller ones, about 15 feet high. All of the statues are carved from stone and some wear stone hats. Their faces are solemn and unsmiling.

Earlier inhabitants of Easter Island carved the statues from the rocks in a volcanic crater. Next, they had to move the statues a long distance, in some cases more than ten miles, to erect them in their present position.

No one knows for certain how the inhabitants achieved this very difficult feat. Some scientists say that palm trees grew on Easter Island in the past. They think the inhabitants cut the trees down and placed the heavy statues on the tree trucks. Then groups of seventy or more people rolled the statues to their present locations. Other scientists dispute this theory because there are no palm trees on the island today. More importantly, the actual purpose of the statues remains a mystery. Some, at least, were probably placed on the cliffs to prevent strangers from landing on the island.

The result, however, has been the opposite. Crowds of eager people come to gape at the statues. Easter Island is no longer a dot on the map. It has a modem airport and tourists visit from all over the world.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Tượng Đảo Phục Sinh

Khi chiếc thuyền buồm đầu tiên đến Đảo Phục Sinh vào năm 1722, thuyền trưởng và phi hành đoàn đã rấtsợ hãi. Họ thấy những người khổng lồ nhìn họ từ những vách đá cao. Những người khổng lồ không di chuyển, vì vậy con tàu dần dần đi đến gần hơn. Cuối cùng, thủy thủ nhận thấy những người khổng lồ chỉ là những pho tượng. Những chạm khắc khổng lồ này đã gây bối rối cho thế giới kể từ đó. Ai đã tạo ra họ? Họ đến đóbăng cach nao?

Đảo Phục Sinh là một chấm nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Đó là hàng trăm dặm từ luồng tàu gần nhất, và nó là một trong những nơi bị cô lập nhất trên trái đất. Đất liền gần nhất là hơn 2.000 dặm ở Nam Mỹ.

Tượng lớn nhất trên đảo Phục Sinh cao hơn 60 feet và nặng hơn 100 tấn. Có hàng trăm chiếc nhỏ hơn, cao khoảng 15 bộ. Tất cả các bức tượng được khắc bằng đá và một số đội mũ bằng đá. Khuôn mặt của họ trang trọng và không có tiếng nói.

Những cư dân trước đây của Đảo Phục Sinh khắc các bức tượng từ các tảng đá trong một miệng núi lửa núi lửa. Tiếp theo, họ đã phải di chuyển những bức tượng một đường dài, trong một số trường hợp hơn mười dặm, để xây dựng chúng trong tại nơi hiện tại.

Không ai biết chắc những người dân đã đạt được thành tích khó khăn này như thế nào. Một số nhà khoa học cho biết cây cọ lớn lên trên Đảo Phục Sinh trong quá khứ. Họ nghĩ rằng người dân đã chặt cây xuống và đặt những bức tượng nặng lên những chiếc xe tải cây. Sau đó, các nhóm từ bảy mươi người trở lên cuộn bức tượng đến vị trí hiện tại của họ. Các nhà khoa học khác tranh luận lý thuyết này vì hiện nay không có cây cọ trên đảo. Quan trọng hơn, mục đích thực sự của các pho tượng vẫn còn là một bí ẩn. Một số, ít nhất, có thể được đặt trên các vách đá để ngăn chặn người lạ hạ cánh trên đảo.

Tuy nhiên, kết quả đã ngược lại. Đám đông người tò mò đến khám phá những bức tượng. Đảo Phục Sinh không còn là dấu chấm trên bản đồ. Nó có một sân bay hiện đại và khách du lịch ghé thăm từ khắp nơi trên thế giới.

Exercises 1. Write T (True) or F (False) to the following sentences. (Điền T (Đúng) hoặc F (Sai) cho những câu sau.)

TF
1. The first ship to arrive at Easter Island was a steam ship. (Con tàu đầu tiên đến đảo Phục Sinh là một chiếc tàu thủy.)
2. The sailors were afraid to land because they thought there were giants on the island. (Thủy thủ sợ vùng đất đó vì họ nghĩ có người khổng lồ trên đảo.)
3. Sailing closer, the sailors realized that the giants were only statues. (Cho thuyền tiến lại gần hơn, những thủy thủ nhận ra rằng người khổng lồ chỉ là những bức tượng.)
4. Easter Island is very close to the mainland of South America. (Đảo Phục Sinh rất gần với đất liền của Nam Mĩ.)
5. Easter Island lies in the North Pacific Ocean. (Đảo Phục Sinh nằm ở Bắc Thái Bình Dương.)
6. There are many huge stone statues on the island. (Có những bức tượng đá khổng lồ trên đảo.)
7. The statues have smiling faces. (Những bức tượng có khuôn mặt đang cười.)
8. The present inhabitants of Easter Island carved the statues. (Cư dân hiện tại trên Đảo Phục Sinh đã chạm khắc vào những bức tượng.)
9. There are no theories as to how the statues were placed in their present positions. (Không có học thuyết nào về cách mà các bức tượng được đặt ở những vị trí hiện tại của chúng.)
10. The statues were placed on the cliffs to welcome tourists. (Các bức tượng được đặt ở các mỏm đá để chào đón du khách.)

Exercise 2. Answer the questions (Trả lời câu hỏi sau.)

 1. Is Easter Island large or small? (Đảo Phục Sinh lớn hay nhỏ?)
  => It is small. (Nó nhỏ.)
 2. Which ocean is it in? (Nó nằm ở đại dương nào?)
  => It is in the South Pacific Ocean. (Nó nằm ở Nam Thái Bình Dương.)
 3. How far away is the nearest mainland? (Phần đất liền gần nhất cách đó bao nhiêu?)
  => The nearest mainland is over 2000 miles away. (Phần đất liền gần nhất cách đó hơn 2000 dặm.)
 4. What are the statues of Easter Island made from? (Tượng ở Đảo Phục Sinh được làm bằng gì?)
  => They are made from stone. (Chúng được làm bằng đá.)
 5. How tall is the biggest statue? (Bức tượng lớn nhất cao bao nhiêu?)
  => The biggest statue is over 60 feet high. (Bức tượng lớn nhất cao hơn 60 feet.)
 6. How much does it weigh? (Nó nặng bao nhiêu?)
  => It weighs over 100 tons. (Nó nặng hơn 100 tấn.)
 7. Can you describe the faces of the statues? (Bạn có thể miêu tả khuôn mặt của các bức tượng không?)
  => Their faces are soleum and unsmiling. (Mặt của các bức tượng uy nghi và trang nghiêm.)
 8. Where were the rocks for the statues found? (Đá làm bức tượng được tìm thấy ở đâu?)
  => They were found in the bearby volcanic crater. (Chúng được tìm thấy ở miệng núi lửa gần đó.)
 9. How far were some of the statues moved? (Một vài bức tượng được chuyển đến cách đó bao xa?)
  => Some of the statues are more than ten miles away. ( Cách đó hơn 10 dặm.)
 10. Did the present inhabitants of Easter Island carve the statues? (Cư dân đnag sinh sống trên đảo Phục Sinh đã chạm khắc những bức tượng phải không?)
  => No, they didn’t. (Không.)

 • 131 lượt xem
Chủ đề liên quan