D. Writing Unit 16: The Wonders of the World

 • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 16: The Wonders of the World (Các kì quan trên thế giới). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Write a passage about Machu Picchu, one of the famous wonders of the world, using the following suggestions. (Viết 1 đoạn văn về Machu Picchu, một trong những kì quan nổi tiếng nhất của thế giới, sử dụng các gợi ý sau đây.)

 • Machu Picchu / ancient city / Peru
 • construction / start / 1450
 • the city / 2,400 metres / above the sea level
 • it cover / 13 square kilometres
 • the city / buried / jungle
 • not discovered / until 1911
 • today / Machu Picchu / famous tourist attractions / South America

Hướng dẫn giải:

 • Machu Picchu is an ancient city in Peru.
 • Construction of the city started in 1450.
 • The city is about 2,400 metres above the sea level.
 • It covers about 13 square kilometres.
 • For centuries, the city was buried in the jungle and wasn’t discovered again until 1911.
 • Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all of South America.

Hướng dẫn dịch bài:

 • Machu Picchu là một thành phố cổ ở Peru.
 • Sự xây dựng của thành phố bắt đầu năm 1450.
 • Thành phố nằm ở độ cao 2400 mét so với mực nước biển.
 • Nó bao phủ khoảng 13 km vuông.
 • Hàng thế kỉ nay, thành phố bị chôn vùi ở rừng nhiệt đới và không được phát hiện đến tận năm 1911.
 • Ngày nay, Machu Picchu là một trong những điểm du laichj nổi tiếng nhất ở phía Nam nước Mĩ.

 • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan