SBT tiếng Anh 11: Reading Unit 9 The post office

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Reading về chủ đề của Unit 9: The post office (Bưu điện), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Part 1. Read the passage and choose the best option A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. (Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D với mỗi câu hỏi sau.)

When you have a post-office box, the postman does not bring letters to you, but you go to the post office and get your letters and parcels from your box. The box is locked, and you have the key, so the letters are quite safe.

One day, the headmaster of a school wrote to the post office and asked for a post-office box for his school. He soon got an answer. It said, “We will give you a post-office box in one month/’

Three months later, the headmaster wrote to the post office again and said, “Why haven’t we got a post-office box yet?”

This was how the post office answered:

“Dear Sir,

We gave you a post-office box two months ago and wrote to you then to tell you. Here is the key to your box. You will find our letter to you in it.”

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Khi bạn có một hộp bưu điện, người đưa thư không mang thư đến cho bạn, mà bạn phải đi đến bưu điện và nhận thư từ và bưu kiện của bạn từ hộp của bạn. Hộp được khóa, và bạn có chìa khoá, vì vậy thư từ khá an toàn.

Một hôm, hiệu trưởng của một trường đã viết thư cho bưu điện và yêu cầu đặt một hộp bưu điện cho trường của ông. Ông ấy sớm nhận được lời hồi đáp. Họ nói, "Chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài một hộp bưu điện trong một tháng nữa."

Ba tháng sau, hiệu trưởng viết cho bưu điện một lần nữa và nói, "Tại sao chúng ta chưa có hộp bưu điện?"

Đây là cách bưu điện trả lời:

"Xin chào Ngài,

Chúng tôi đã đưa cho bạn hộp bưu điện hai tháng trước và đã viết cho bạn sau đó để cho bạn biết. Đây là chìa khóa cho hộp của bạn. Bạn sẽ tìm thấy lá thư của chúng tôi viết cho bạn trong đó. "

 • 1. What happens when you have a post-office box? (Điều gì xảy ra nếu bạn có một hộp bưu điện?)
  => When you have a post-office box, you go to the post office to get your letters and parcels from your box.
 • 2. Why are letters safe when they are in a post-office box?
  => Because the box is locked and only the owner has the key.
 • 3. Why did the headmaster write to the post office? (Tại sao hiệu trưởng của một trường đã viết thư cho bưu điện?)
  => He wrote to the post office to order a post-office box for his school.
 • 4. Why did he write to the post office three months later?
  => Because he hadn’t got his post-office box after three months, although the post office promised to give it to him after only one month.
 • 5. When do you think the headmaster will receive the key to his post-office box? (Em nghĩ khi nào ông hiệu trưởng sẽ nhận được chìa khóa cho hộp bưu phẩm của mình?)
  => He never will as the key is in the letter which also goes to the post-office box.

Part 2. Read the passage and choose the best answer according to the passage. (Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất the đoạn văn.)

Computer people talk a lot about the need for other people to become “computer-literate”. But not all experts agree that this is a good idea.

One pioneer, in particular, who disagrees is David Tebbutt, the founder of Computer town UK. Although many people see this as a successful attempt to bring people closer to the computer, David does not see it that way. He says that Computer town UK was formed for just the opposite reason, to bring computers to people and make them “people-literate”.

David Tebbutt thinks Computer towns are most successful when tied to a computer club but he insists there is an important difference between the two. The clubs are for people who have some computer knowledge already. This frightens away non-experts, who are happier going to Computer towns where there are computers for them to experiment on, with experts to encourage them and answer any questions they have. They are not told what to do, they find out. The computer experts have to' learn not to tell people about computers, but have to be able to answer all questions people ask. People don’t have to learn computer terms, but the experts have to explain in plain language. The computers are becoming “people-literate”.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Người dùng máy tính nói rất nhiều về sự cần thiết của người khác để trở thành "người có kiến thức về tin học". Nhưng không phải tất cả các chuyên gia đồng ý rằng đây là một ý tưởng tốt.

CỤ thể là một người tiên phong, người mà không đồng ý là David Tebbutt, người sáng lập của Computer town UK. Mặc dù nhiều người coi đây là một nỗ lực thành công để đưa mọi người đến gần máy tính hơn, nhưng David không nhìn thấy nó theo cách đó. Ông nói rằng Computer Town ở Anh được thành lập vì lý do đối lập, đưa máy tính đến với mọi người và làm cho họ trở thành "người biết chữ".

David Tebbutt cho rằng Computer Town thành công nhất khi gắn bó với một câu lạc bộ máy tính nhưng ông khẳng định có một sự khác biệt quan trọng giữa hai người. Các câu lạc bộ dành cho những người có kiến thức về máy tính. Điều này làm cho các chuyên gia không khỏi sợ hãi, những người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi đến các thị trấn máy tính nơi có máy tính để họ thử nghiệm với các chuyên gia để khuyến khích họ và trả lời bất kỳ câu hỏi nào họ có. Họ không được nói phải làm gì, mà họ phát hiện ra nó. Các chuyên gia máy tính phải "học cách không nói với mọi người về máy tính, nhưng phải có khả năng trả lời tất cả các câu hỏi mà mọi người yêu cầu. Mọi người không phải học các thuật ngữ máy tính, nhưng các chuyên gia phải giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản. Các máy tính đang trở thành "người biết chữ".

1. Which of the following is David Tebbutt’s idea on the relationship between people and computers? (Điều gì sau đây là ý tưởng của David Tebbutt về mối quan hệ giữa con người và máy tính?)

A. Computer learning should be made easier.

B. There should be more computer clubs for experts,

C. People should work harder to master computer use.

D. Computers should be made cheaper so that people can afford them.

2. We can infer from the passage that “computer-literate” means________________ . (Chúng ta có thể rút ra từ bài văn rằng “người có kiến thức về tin học" có nghĩa là ___________.)

A. being able to afford a computer

B. being able to write computer programs

C. working with the computer and finding out its value

D. understanding the computer and kfiowing how to use it

3. The underlined word “it” in the second paragraph refers to the idea that Computer towns _________.(Từ được gạch chân “it” trong đoạn 2 đề cập đến ý kiến rằng Computer towns ___________.)

A. help to set up more computer clubs

B. bring people to learn how to use computers

C. bring more experts to work together

D. help to sell computers to the public •

4. David Tebbutt started Computer town UK with the purpose of _______________ . (David Tebbutt sáng lập Computer town UK với mục đích ____________.)

A. making better use of computer experts

B. improving computer programmes

C. increasing computer sales

D. popularising computers

Hướng dẫn giải:

 1. A
 2. D
 3. B
 4. D

 • 540 lượt xem
Chủ đề liên quan