SBT tiếng Anh 11: Writing Unit 10 Nature in danger

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 10: Nature in danger(Thiên nhiên đang lâm nguy). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Write a passage about a law to help protect endangered species . Using the suggestions below.

(Viết 1 đoạn văn về 1 đạo luật để bảo vệ các loài bị đe dọa. Sử dụng các gợi ý sau.)

  • many species / in danger / becoming extinct / among threats / endangered species / businesses / buy and sell animals / skin, fur and other parts.
  • unfortunately / people / run / businesses / not discouraged / fines / a better way / control the problem / force whoever / caught buying or selling products / endangered species / do community service.
  • community service / require work / help protect the animals / harming / this service / help people understand / destructive / business / it / also turn them / helpers rather than destroyers / so community service / an effective way / protect endangered species.

Hướng dẫn giải:

Many species are now in danger of becoming extinct. Among the threats to endangered species are businesses that buy and sell animals for their skin, fur and other parts.

Unfortunately, the people who run these businesses are not discouraged by fines. A better way to control the problem would be to force whoever is caught buying or selling products made from endangered species to do community service.

The community service should require work that helps protect the animals they are harming. This service might help people understand how destructive their business is. It would also turn them into helpers rather than destroyers. So community service would be an effective way to protect endangered species.

Hướng dẫn dịch:

Nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Giữa những mối đe dọa của các loài có nguy cơ tuyệt chủng là các ngành kinh doanh mua và bán động vật để lấy da, lông và các bộ phận khác.

Thật không may là người điều hành các ngành kinh doanh này không bị ngăn lại bằng các hình phạt. Một cách tốt hơn để kiểm soát vấn đề này là yêu cầu tất cả những ai bị bắt mua và bán các sản phẩm làm từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng đều phải làm dịch vụ cộng đồng.

Dịch vụ cộng đồng nên đòi hỏi công việc giúp bảo vệ các loài động vật mà họ đang làm tổn hại. Dịch vụ này có thể giúp mọi người hiểu ngành kinh doanh này tiêu cực đến đâu. Nó cũng sẽ biến họ thành những người bảo vệ hơn là những kẻ phá hoại. Vì vậy dịch vụ cộng đồng sẽ là 1 cách hiệu quả để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.


  • 32 lượt xem
Chủ đề liên quan