D. Writing Unit 13: Hobbies

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 12: The Asian Games (Đại hội thể thao châu Á). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Exercise 1. Read the passage below. Note down the advantages and disadvantages of reading novels presented in it. (Đọc đoạn văn sau. Chỉ ra những lợi ích và bất lợi của việc đọc tiểu thuyết.)

My hobby is reading novels. I find great fascination and usefulness from reading. This is a hobby which serves a double purpose: while we are occupying our time usefully we also at the same time gain knowledge and wisdom. It is said to be a royal hobby because of its nobility.

The advantages of reading novels derived from hobby are too numerous to narrate here. It keeps us calm and gives us no time to think of other useless pursuits. By reading books during our free hours as mentioned earlier, we are gaining two things at a time. As for me, I love books and make use of all my free hours by reading them. In the long run, I will have gained much but lost nothing. Some people think that this hobby entails expenses. Well, there are many public libraries in towns. We can join these as members at a nominal fee, and we will be in a position to get the books required for reading.

The disadvantages derived from a hobby are very few as compared to the advantages. Some people may argue that a hobby is a waste of time and money. This argument will not hold water. Finally, it is said that a man’s position can be measured by the company he keeps. So it can also be said that a man’s position and status can be gauged from the hobby he undertakes.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết. Tôi thấy sự hấp dẫn và hữu ích khi đọc. Đây là một sở thích phục vụ mục đích kép: trong khi chúng tôi sử dụng giải trí 1 cách hữu ích, chúng tôi cũng đồng thời đạt được kiến thức và sự thông minh. Nó được cho là một sở thích của hoàng gia vì sự thanh cao nó.

Có quá nhiều lợi ích xuất phát từ sở thích này để có thể liệt kê hết ra ở đây. Nó giữ cho chúng ta bình tĩnh và không để ta có thời gian để suy nghĩ về thứ tiêu cực. Đọc sách trong thời gian rảnh, chúng ta đang đạt được hai điều cùng lúc. Đối với tôi, tôi thích sách và sử dụng tất cả thời gian rảnh của mình để đọc. Về lâu dài, tôi sẽ đạt được nhiều nhưng không mất gì. Một số người nghĩ rằng sở thích này đòi hỏi chi phí. Vâng, có rất nhiều thư viện công cộng ở các thị trấn. Chúngta có thể tham gia như các thành viên với một khoản phí không đáng kể, và chúng ta sẽ có một vị trí để có được những cuốn sách mà chúng tôi muốn. Không cần phải mua tất cả sách cần thiết để đọc.

Bất lợi thì thực sự là không đáng kể so với những lợi ích nó mang lại. Một số người có thể cho rằng một sở thích là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Lập luận này sẽ không hợp lý. Suy cho cùng, người ta nói rằng vị trí của một người đàn ông có thể được đo bằng cách ông ta giữ. Vì vậy, nó cũng có thể nói rằng vị trí của một người đàn ông và tình trạng có thể được đánh giá từ sở thích mà ông có.

Advantages:

  • keeping us calm and giving us no time to think of other useless pursuit
  • gain knowledge and wisdom

Disadvantage:

  • being a waste of time and money

Exercise 2. Discuss the advantages and disadvantages of playing computer games as a hobby. Use the ideas presented in Exercise 1 as suggestions. (You should write your discussion within 120 words). (Tranh luận về các lợi ích và bất lợi của sở thích chơi điện tử. Sử dụng các gợi ý trong bài 1 ( Bài luận khoảng 120 từ).)

Bài làm:

These days, many people spend their time on using computer and so do children.
With regards to the positive effects, children can study via playing computer games. Nowadays many computer games are used as an educational tool. And those games are very interesting for children because they use many cartoons and animation. Therefore, it is a funny and easy way for children to learn new things. Another example, some games are not easy to play. They require a lot of skills to complete the game. Children need to think step by step and logically. That helps children's imagination be improved.
On the other hand, we need to concern about their health. There is no doubt that watching PC screen for a long time is not good for their eye sight. Besides, children should play outside and do more exercises to keep fit.
In conclusion, there are both advantages and disadvantages of computer games. However, if parents take proper actions, those negative impacts can be avoided.

Hướng dẫn dịch bài:

Ngày nay, nhiều người dành thời gian của mình vào việc sử dụng máy tính và trẻ em cũng vậy.

Về phía tích cực, trẻ em có thể học tập thông qua chơi các trò chơi điện tử. Nhiều trò chơi điện tử hiện nay được dùng như một dụng cụ giáo dục. Và những trò chơi này rất thú vị cho trẻ em vì chúng chứa nhiều hoạt hình và sinh động. Thì thế, nó là 1 cách rất vui và dễ để trẻ em học những điều mới. Một ví dụ khác, một vài trò không dễ để chơi. Chúng đòi hỏi rất nhiều kĩ năng để chơi được trò chơi đó. Trẻ em phải nghĩ từng chút một và có lô-gic. Điều này giúp trí tưởng tượng của các em được cải thiện.

Mặt khác, chúng ta cần quan tâm đến vấn đề về sức khỏe. Không còn gì để nghi ngờ rằng nhìn vào màn hình máy tính quá nhiều trong thời gian dài không tốt cho thị lực. Bên cạnh đó, trẻ em nên hoạt động ngoài trời và tập thể dục nhiều hơn để khỏe mạnh.

Tóm lại, có cả lợi và hại trong việc chơi điện tử. Tuy nhiên, nếu cha mẹ có những biện pháp tốt, những ảnh hưởng tiêu cực này có thể tránh được.


  • 58 lượt xem
Chủ đề liên quan