SBT tiếng Anh 11: Speaking Unit 9 The post office

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Speaking về chủ đề của Unit 9: The post office (Bưu điện), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Complete the following dialogue. (Hoàn thành đoạn hội thoại.)

 • A: (1) ___ What can I do for you, sir?___
 • B: I would like to subscribe to Hoa Hoc Tro weekly magazine.
 • A: (2) ___ How long would you like to subscribe to the magazine?___
 • B: For a year.
 • A: (3) ___ Where would you like to get the magazine?_____
 • B: I would like to get the magazine at home.
 • A: (4) ___ What is your address____, please?
 • B: I live at 102 Tran Hung Dao Street.
 • A: (5) ___ Could you fill this form, please ?___
 • B: Of course. Oh, could I borrow your pen, please?

Hướng dẫn dịch bài hội thoại:

 • A: Tôi có thể làm gì cho ngài, thưa ngài?
 • B: Tôi muốn đăng ký mua tạp chí Hoa Học Trò hàng tuần.
 • A: Bạn muốn đăng ký tạp chí trong bao lâu?
 • B: Trong một năm.
 • A: Bạn muốn lấy tạp chí ở đâu?
 • B: Tôi muốn lấy tạp chí ở nhà.
 • A: Xin vui lòng cho xin địa chỉ nhà của ngài được không?
 • B: Tôi sống ở 102 Trần Hưng Đạo.
 • A: Ông có thể điền mẫu đơn này không?
 • B: Tất nhiên. Oh, làm ơn có thể cho tội mượn bút của bạn được không?

 • lượt xem
Chủ đề liên quan