A. Reading Unit 4: Volunteer Work

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần Reading về chủ đề của Unit 4: Volunteer Work (Công việc tình nguyện), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Part 1. Read the passage and then do the exercises that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập sau đây.)

Over one billion people lack adequate housing. These people are found in every country of the world and, indeed, in almost every community. They live in huts made of sticks, mud or metal; in some cases, they don’t even have a roof over their heads. The problem is huge. Does this mean there is nothing that can be done?

According to the people at Habitat for Humanity International (HFHI), there’s plenty that can be done. HFHI was founded in 1976 by Millard and Linda Fuller, millionaires who decided their money could best be spent helping people. Since then, HFHI has helped fix and build homes for tens of thousands of people in the United States and over 30 other countries.

A look at who builds these homes reveals a lot about HFHI. Jimmy Carter, former U.S. president, and his wife, Rosalynn, spend a week each year helping to build houses. Evinor Mira, a 16-year-old high school student, recently helped to build houses for his family and others in his community in Tepetitan, El Salvador.

HFHI believes that the homes should not be given as charity; instead, the organisation follows a system known as partnership housing: the people who will live in the homes, like Evinor, work together with volunteers on the construction and then gradually pay off the basic cost of the homes. These payments, together with contributions, enable HFHI to help other people.

By tackling the problem of inadequate housing, HFHI tackles other important social problems as well. People who have decent homes are better able to manage in life and to be productive members of society. And when homes are improved, neighbourhoods and communities can be improved, too.

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Hơn một tỷ người thiếu nhà ở. Họ ở khắp mọi quốc gia trên thế giới và, quả thực, ở hầu hết mọi cộng đồng. Họ sống trong các túp lều làm bằng gậy, bùn hoặc bằng kim loại; một số trường hợp thậm chí còn không có mái che. Đây là vấn đề rất lớn. Điều này có nghĩa là chưa có biện pháp nào được thực hiệHabitat for Humanity International n?

Theo Tổ chức Hỗ trợ dân cư (HFHI), có rất nhiều thứ có thể được thực hiện. HFHI được thành lập năm 1976 bởi Millard và Linda Fuller, các nhà triệu phú đã quyết định dùng tiền của mình để giúp đỡ mọi người. Kể từ đó, HFHI đã giúp sửa chữa và xây dựng nhà cửa cho hàng chục ngàn người ở Hoa Kỳ và trên 30 quốc gia khác.

Quan sát những người xây dựng các căn nhà này tiết lộ rất nhiều điềuvề HFHI. Jimmy Carter, cựu Tổng Thống Mỹ, và vợ ông, Rosalynn, đã dành một tuần mỗi năm để giúp xây những ngôi nhà. Evinor Mira, một học sinh trung học 16 tuổi, gần đây đã giúp xây dựng nhà ở cho gia đình của mình và những người khác trong cộng đồng ở Tepetitan, El Salvador.

HFHI tin rằng những ngôi nhà không nên được cho là từ thiện; Thay vào đó, tổ chức theo một hệ thống được gọi là nhà ở hợp tác: mọi người sẽ sống trong nhà, như Evinor, làm việc cùng với tình nguyện viên trên công trường và sau đó dần dần trả hết chi phí cơ bản của căn nhà. Các khoản thanh toán này cùng với những đóng góp tạo điều kiện để HFHI giúp đỡ người khác.

Bằng cách giải quyết vấn đề nhà ở không đầy đủ, HFHI cũng giải quyết được các vấn đề xã hội quan trọng khác. Những người có nhà ở tốt sẽ có khả năng quản lý tốt hơn trong cuộc sống và trở thành những công dân năng suất của xã hội. Và khi các ngôi nhà được cải thiện, cùng lân cận và cả cộng đồng cũng có thể được cải thiện.

Exercise 1. Tick T (True) or F (False) to the following statements. For the false statement, write the true information. (Điền T (đúng) hoặc F (sai) với nhữn câu sau. Với những câu sai hãy sửa lại thành đúng.)

Hướng dẫn giải

TF

1. There are some countries without housing problems. (Có một vài quốc gia không gặp vấn đề về nhà ở.)

=> Every country has housing problems.

2. Habitat for Humanity International was founded in 1976. (Tổ chức Hỗ trợ dân cư được thành lập vào năm 1976.)

3. Habitat for Humanity International was founded by Jimmy and Rosalynn Carter. (Tổ chức Hỗ trợ dân cư được thành lập bởi Jimmy và Rosalynn Carter.)

=> Habitat for Humanity International was founded by Millard and Linda Fuller.

4. HFHI has helped people in over 30 countries. (Tổ chức Hỗ trợ dân cư giúp đỡ người dân ở hơn 30 quốc gia.)

5. Partnership housing means that HFHI works with a government agency. (Nhà ở hợp tác có nghĩa là HFHI liên kết với cơ quan chính phủ.)

=> Partnership housing means that people who will live in the homes, work together with HFHI volunteers and then gradually pay off the basic cost of their new homes.

Exercise 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

 1. What social problem do you think Habitat for Humanity International is helping to solve? (Theo em vấn đề xã hội nào Tổ chức Hỗ trợ dân cư sẽ giúp đỡ giải quyết?)
  => Habitat for Humanity International is helping to solve the problem of inadequate housing. (Tổ chức Hỗ trợ dân cư sẽ giúp đỡ giải quyết các vấn đề về thiếu nhà ở.)
 2. Who founded HFHI? (Ai đã sáng lập ra HFHI?)
  => Millard and Linda Fuller did.
 3. How many people in the U.S. have been helped build their homes? (Có bao nhiêu người ở Mĩ đã được giúp đỡ xây dựng nhà cửa?)
  => Tens of thousands of people.
 4. How do Jimmy and Rosalynn help to build houses? (Jimmy and Rosalyn đã giúp xây dựng những ngôi nhà như thế nào?)
  => They spend a week each year helping to build houses.
 5. Does HFHI give people houses as charity? (HFHI có tặng nhà cho người dân như là từ thiện không?)
  => No, it doesn’t.

Part 2. Read the passage and then do the exercises that follow. (Đọc đoạn văn và rồi làm các bài tập sau đây.)

Médecins Sans Frontières (MSF), which means “Doctors Without Borders”, was established in 1971. It is now the world’s largest independent organisation that provides emergency medical relief. The aim of the organisation is to help people who have suffered badly in wars or natural disasters, such as earthquakes or floods.

Each year, about 3,000 people are sent abroad to work in over seventy different countries worldwide. MSF relies on volunteer professionals but also works closely with local professionals; in most projects, there are seven local staff members to every one foreigner. Volunteers are paid about $800 a month and receive travel expenses. They usually work for nine months to a year on a project and then go home; however, about 50% of volunteers go on more than one mission. One volunteer reports, “Working in politically sensitive areas with limited resources can be frustrating, but there is huge satisfaction in making even a small or temporary difference to people. What better recommendation than to say I’m about to leave on a third mission!”

What qualities and skills do you need to become a volunteer? You have to be able to deal with stress, and you need to be able to work independently as well as in a team. You are not required, however, to have medical qualifications. Besides medical professionals, MSF needs the skilled support of technical staff such as building engineers and food experts.

The reaction of volunteers returning from MSF speaks for itself “One of my biggest challenges was organising a team to open a new hospital in a town that had had no medical care for three years,” one volunteer said. This volunteer concluded that the project was a success for two reasons: the reduction of deaths and the fact that the local people were so thankful. Another volunteer said, “With MSF, I have had the chance to travel and test my skills to the limits both professionally and personally. The rewards can be enormous.”

Hướng dẫn dịch bài đọc:

Médecins Sans Frontières (MSF), có nghĩa là "Bác sĩ Không Biên giới", được thành lập vào năm 1971. Hiện nay nó là tổ chức độc lập lớn nhất thế giới cung cấp cứu trợ y tế khẩn cấp. Mục tiêu của tổ chức là giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề trong chiến tranh hoặc thiên tai, như động đất hoặc lũ lụt.

Hàng năm có khoảng 3.000 người được đưa ra nước ngoài để làm việc tại hơn bảy mươi quốc gia trên thế giới. MSF phụ thuộc vào các chuyên gia tình nguyện nhưng cũng làm việc chặt chẽ với các chuyên gia địa phương; trong hầu hết các dự án, có bảy nhân viên địa phương kết hợp với một người nước ngoài. Tình nguyện viên được thanh toán khoảng 800 đô la một tháng và nhận được chi phí đi lại. Họ thường làm việc từ chín tháng đến một năm cho một dự án và sau đó về nhà; tuy nhiên, có khoảng 50% tình nguyện viên thực hiện hơn một nhiệm vụ. Một tình nguyện viên báo cáo: "Làm việc tại các khu vực có nền chính trị nhạy cảm với nguồn lực hạn chế có thể gây bực bội, nhưng có sự hài lòng rất lớn trong việc tạo ra sự khác biệt nhỏ hay tạm thời cho người dân. Đề nghị tốt hơn là nói tôi sắp đến nhiệm vụ thứ ba.”

Bạn cần phải có phẩm chất và kỹ năng gì để trở thành tình nguyện viên? Bạn phải có khả năng đối phó với căng thẳng, và bạn cần phải có khả năng làm việc độc lập cũng như trong một đội. Tuy nhiên, bạn không bắt buộc phải có bằng cấp y khoa. Ngoài các chuyên gia y tế, MSF cần sự hỗ trợ kỹ thuật của nhân viên kỹ thuật như kỹ sư xây dựng và chuyên gia thực phẩm.

Một trong những người tình nguyện cho biết: "Một trong những thách thức lớn nhất của tôi là tổ chức một đội để mở một bệnh viện mới ở một thị trấn không có chăm sóc y tế trong ba năm. Tình nguyện viên này kết luận rằng dự án đã thành công vì hai lý do: giảm số người chết và thực tế là người dân địa phương rất biết ơn họ. Một tình nguyện viên khác nói, "Với MSF, tôi đã có cơ hội đi du lịch và kiểm tra kỹ năng của tôi đến giới hạn cả về chuyên môn và cá nhân. Phần thưởng cũng có thể rất lớn. "

Exercise 1. Tick T(True) or F (False) to the following statements. For the false statement, write the true information. (Điền T (đúng) hoặc F (sai) với các câu sau. Với những câu sai hãy sửa lại.)

TF
1. Médecins Sans Frontières provides worldwide emergency medical relief. (Médecins Sans Frontières cung cấp cứu trợ y tế khẩn cấp.)
2. There are more local people than foreigners working on most MSF projects. (Có nhiều người bản địa hơn người người nước ngoài làm việc trong hầu hết các dự án của MSF.)

3. Most volunteers work on only one project. (Hầu hết tình nguyện viên chỉ làm việc trong 1 dự án.)

=> About 50% of volunteers go on more than one mission.

4. You have to be a medical professional to volunteer for MSF. (Bạn phải là chuyên gia về y tế để làm tình nguyện cho MSF.)

=> You are not required to have medical qualifications. Technical staff, such as building engineers and food experts, is needed too.

Exercise 2. Write two challenges and two rewards the volunteers mentioned in the passage. (Viết 2 thử thách và 2 món quà mà các tình nguyện viên đề cập trong đoạn văn.)

Hướng dẫn giải:

Two challengesTwo rewards
 • Organizing a team to open a new hospital.
 • Testing personal and professional skills to the limits working in politically sensitive areas with limited resources.
 • Reduction of deaths and gratitude of the local people.
 • Making even a small or temporary difference to people.

=> Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 4: Volunteer work (P1)


 • 541 lượt xem
Chủ đề liên quan