Trắc nghiệm vật lý 11 bài 10: Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 10: Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ (P2) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một máy phát điện có E=25V, cung cấp điện cho một động cơ. Dòng điện qua động cơ I=2A, điện trở trong của động cơ là $1,5\Omega $. Hiệu suất của nguồn bằng

 • A. 78%
 • B. 87%
 • C. 89%
 • D. 92%

Câu 2: Cho mạch sau E=9V; . Đèn ghi (3V-3W). R là biến trở. Đèn Đ sáng bình thường. Giá trị R bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Một nguồn điện cung cấp điện cho một mạch gồm hai điện trở giống nhau mắc song song, mỗi cái có giá trị khi đó vôn kế chỉ U=8V. Cho $R_{V}=\infty $. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện bằng

 • A. 12V;
 • B. 12V;
 • C. 15V;
 • D. 12,5V;

Câu 4: Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức đúng là:

 • A. E_{b}= E; r_{b}= r
 • B. E_{b}= E; r_{b}= r/n
 • C. E_{b}= nE; r_{b}= n.r
 • D. E_{b}= n.E; r_{b}= r/n

Câu 5: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Nguồn điện có suất điện động E=3V, điện trở trong . Các điện trở $R1=1\Omega ; R2=3\Omega ; R3=2\Omega ; R4=4\Omega $. Công suất của nguồn điện bằng

 • A. 6W
 • B. 4W
 • C. 5W
 • D. 3W

Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong . Các điện trở $R1=6\Omega ; R2=2\Omega ; R3=4\Omega $. Hiệu suất của nguồn điện bằng

 • A. 85%
 • B. 93,75%
 • C. 95%
 • D. 87,5%

Câu 7: Cho bộ nguồn gồm 12 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 2V và điện trở trong 0,5Ω mắc như hình vẽ. Có thể thay 12 pin bằng một nguồn có suất điện động Eb và điện trở trong rb có giá trị là:

 • A. Eb = 24V; rb = 12Ω
 • B. Eb = 16V; rb = 12Ω
 • C. Eb = 24V; rb =12Ω
 • D. Eb = 16V; rb = 3Ω.

Câu 8: Cho mạch điện như hình vẽ, các pin giống nhau có cùng suất điện động E0 và điện trở trong r0. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r tạo thành một mạch điện kín, khi đó cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu ta thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là

 • A. I
 • B. 1,5I
 • C. I/3
 • D. 0,75I.

Câu 10: Cho mạch điện như hình 10.11, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E1 = 3V; r1 = 1Ω; E2 = 6V; r2 = 1Ω; cường độ dòng điện qua mỗi nguồn bằng 2A. Điện trở mạch ngoài có giá trị bằng

 • A. 2Ω
 • B. 2,4Ω
 • C. 4,5Ω
 • D. 2,5Ω

Câu 11: Cho bộ nguồn gồm 12 pin ghép thành 2 dãy giống nhau, mỗi dãy có 6 pin mắc nối tiếp (Eo=1,5V; ). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn bằng

 • A. 12V;
 • B. 12V;
 • C. 15V;
 • D. 18V;

Câu 12: Nếu bộ nguồn có các nguồn điện giống nhau được mắc n hàng (dãy), mỗi hàng có m nguồn mắc nối tiếp, thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn có giá trị là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Cho mạch kín gồm: nguồn có suất điện động E=28V, điện trở trong . Điện trở mạch ngoài $R=5\Omega $. Hiệu suất của nguồn bằng

 • A. 56%
 • B. 71%
 • C. 83%
 • D. 88%

Câu 14: Cho bộ nguồn gồm 7 pin mắc như hình vẽ, suất điện động và điện trở trong của các pin giống nhau và bằng E0, r0. Có thể thay bộ nguồn trên bằng một nguồn Eb và điện trở trong rb có giá trị là

 • A. Eb = 7E0; rb = 7r0
 • B. Eb = 5E0; rb = 7r0
 • C. Eb =7E0; rb = 4r0
 • D. Eb = 5E0; rb = 4r0

Câu 15: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động E=12,5V, điện trở trong ; đèn Đ1 ghi 12V-6W; bóng đèn Đ2 ghi 6V-4,5W; điện trở $R=8\Omega $. Biết các đèn sáng bình thường. Công suất của nguồn điện bằng

 • A. 12,5W
 • B. 15,625W
 • C. 12W
 • D. 16W

Câu 16: Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức đúng là:

 • A. E_{b}= E; r_{b}= r
 • B. E_{b}= E; r_{b}= r/n
 • C. E_{b}= nE; r_{b}= n.r
 • D. E_{b}= n.E; r_{b}= r/n

Câu 17: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong . Các điện trở $R1=2\Omega ;R2=R3=4\Omega ;R4=5\Omega $. Ban đầu, số chỉ của ampe kế là 4A. Khi nối hai điểm M và N bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể thì số chỉ của ampe kế là

 • A. 4A
 • B. 4,04A
 • C. 4,5A
 • D. 2,02A
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10 vật lí 11: Ghép các nguồn điện thành bộ


Trắc nghiệm vật lý 11 bài 10: Đoạn mạch chứa nguồn điện. Ghép các nguồn điện thành bộ (P1)
 • 137 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021