Trắc nghiệm vật lý 11 bài 15: Dòng điện trong chất khí

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 15: Dòng điện trong chất khí. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng

 • A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các ion dương và ion âm
 • B. dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm
 • C. hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, ion âm, ion dương
 • D. cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế

Câu 2: Chọn í sai. Ứng dụng của hồ quang là

 • A. hàn điện
 • B. làm đèn chiếu sáng
 • C. nung chảy vật liệu
 • D. gây ra sự phát quang

Câu 3: Tìm phát biểu sai

 • A. Các hạt điện dẫn trong chất khí là các ion dương, âm và electron
 • B. Tác nhân ion hoá là điều kiện cho sự dẫn điện của chất khí khi hiệu điện thế thấp.
 • C. Sự phóng điện tự do không cần tác nhân ion hoá khi hiệu điện thế rất cao.
 • D. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ohm.

Câu 4: Nhận xét nào sau đây sai đối với đồ thị vôn-ampe (Hình vẽ) của chất khí?

 • A. Khi U < Ub, dòng điện trong chất khí gần đúng tuân theo định luật Ôm
 • B. Khi Ub < U < Uc, dòng điện không thay đổi là do không có hạt tải điện
 • C. Khi U > Uc, dòng điện tăng vọt là vì có sự ion hoá do va chạm
 • D. Khi U > Uc sẽ xuất hiện tia lửa điện

Câu 5: Điều kiện để có hồ quang điện là

 • A. dòng điện lớn
 • B. hiệu điện thế cao
 • C. áp suất thấp
 • D. áp suất cao

Câu 6: Chọn các quy ước đúng về cách gọi sấm, sét trong vật lí

 • A. Sấm là tiếng nổ khi có sự phóng điện giữa các đám mây với nhau
 • B. Sét là tiếng nổ khi có sự phóng điện trọng tự nhiên với cường độ lớn
 • C. Sấm là tiếng nổ khi có sự phóng điện trong tự nhiên với cường độ nhỏ
 • D. Sét là tiếng nổ khi có sự tiếp xúc giữa đám mây với mặt đất

Câu 7: Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hoá trong điều kiện

 • A. Áp suất của chất khí cao
 • B. Áp suất của chất khi thấp
 • C. Hiệu điện thế rất cao
 • D. Hiệu điện thế thấp

Câu 8: Một dòng điện được tạo ra trong một ống chứa khí hidro, khi có một hiệu điện thế đủ cao giữa hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hoá và các electron chuyển động về cực dương, các ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi có electron và $2,2.10^{18}$ proton chuyển động qua tiết diện của ống trong mỗi giây là

 • A. I = 1,024 A; từ cực dương sang cực âm
 • B. I = 0,32 A; từ cực dương sang cực âm
 • C. I = 1,024 A; từ cực âm sang cực dương
 • D. I = 0,32 A; từ cực âm sang cực dương

Câu 9: Khi phóng điện không tự lực, dòng điện trong chất khí

 • A. tuân theo định luật Ôm
 • B. không tuân theo định luật Ôm
 • C. tuân theo định luật Ộm khi hiệu điện thế U nhỏ
 • D. tuân theo định luật Ôm khi hiệu điện thế U lớn

Câu 10: Quá trình nào sau đây không phải là phóng điện tự lực?

 • A. phóng điện ẩn
 • B. phóng điện hồ quang
 • C. tia điện
 • D. tia catot

Câu 11: Chọn những thiết bị áp dụng sự phóng điện trong không khí

 • A. Đèn hình tivi
 • B. Bugi trong động cơ nổ
 • C. Đèn cao áp
 • D. Đèn sợi đốt

Câu 12: Đèn phóng điện ẩn không được dùng để làm gì

 • A. bút thử điện
 • B. đèn trang trí
 • C. đèn ổn áp
 • D. đèn hình Tivi

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quá trình dẫn điện tự lực của không khí?

 • A. Là quá trình dẫn điện trong không khí thường gặp: tỉa lửa điện, hồ quang điện
 • . Là quá trình dẫn điện trong không khí không cần tác nhân ion hoá từ bên ngoài
 • C. Là quá trình dẫn điện trong không khí do tác nhân ion hoá từ bên ngoài
 • D. Là quá trình dẫn điện trong chất khí khi có hiện tượng nhân số hạt tải điện.

Câu 14: Chọn phát biểu đúng

 • A. Không khí là chất điện môi trong mọi điều kiện
 • B. Không khí có thể dẫn điện trong mọi điều kiện
 • C. Chất khí chỉ dẫn điện khi có tác nhân ion hoá
 • D. Chất khí chỉ dẫn điện khi bị đốt nóng.

Câu 15: Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

 • A. các ion âm mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí
 • B. các ion dương mà ta đưa từa bên ngoài vào trong chất khí
 • C. các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí
 • D. các electron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất kh

Câu 16: Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

 • A. trong kĩ thuật điện
 • B. trong kĩ thuật mạ điện
 • C. trong điốt bán dẫn
 • D. trong ống phóng nguyên tử

Câu 17: Tìm phương án đúng khi giải thích hiện tượng hồ quang điện

 • A. Là hiện tượng phóng điện trong không khí mà không có tác nhân ion hoá.
 • B. Tác nhân ion hoá trong hiện tượng hồ quang điện là ánh sáng của chính nó.
 • C. Là sự dẫn điện trong không khí với tác nhân ion hoá bởi nhiệt của sự va chạm giữa các hạt dẫn điện với điện cực.
 • D. Là sự dẫn điện trong không khí với hiệu điện thế đặt vào các điện cực rất lớn.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 15 vật lí 11: Dòng điện trong chất khí


 • 201 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021