Trắc nghiệm vật lí 11 chương 5: Cảm ứng điện từ (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 11 chương 5: Cảm ứng điện từ (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Từ thông qua một mạch điện phụ thuộc vào

 • A. đường kính của dây dẫn làm mạch điện.
 • B. điện trở suất của dây dẫn.
 • C. khối lượng riêng của dây dẫn.
 • D. hình dạng và kích thước của mạch điện.

Câu 2: Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ B

 • A. tỉ lệ nghịch với số đường sức qua một đơn vị diện tích S.
 • B. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S.
 • C. là giá trị của cảm ứng từ B tại nơi đặt điện tích S.
 • D. tỉ lệ với số đường sức qua diện tích S.

Câu 3: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu

 • A. Nó được chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ.
 • B. Nó được quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ.
 • C. Nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ
 • D. Nó được chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với từ trường.

Câu 4: Từ thông phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây ?

 • A. Điện trở suất dây dẫn làm khung.
 • B. Đường kính dây dẫn làm khung.
 • C. Hình dạng và kích thước của khung dây dẫn.
 • D. Điện trở của dây dẫn.

Câu 5: Một cuộn dây phẳng, có 100 vòng, bán kính 0,1m. Cuộn dây đặt trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Nếu cho cảm ứng từ tăng đều đặn từ 0,2 T lên gấp đôi trong thời gian 0,1s. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây sẽ có độ lớn ?

 • A. 0,628 V.
 • B. 6,29 V.
 • C. 1,256 V.
 • D. Một giá trị khác

Câu 6: Định luật Len - xơ về chiều của dòng điện cảm ứng là hệ quả của định luật bảo toàn nào ?

 • A. Năng lượng.
 • B. Điện tích.
 • C. Động lượng.
 • D. Khối lượng.

Câu 7: Một hình vuông cạnh 5cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10 T, từ thông qua hình vuông đó bằng 5.10$^{-7}$ WB. Tính góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó

 • A. 0°
 • B. 30°
 • C. 45°
 • D. 60°

Câu 8: Một thanh dẫn điện, dài 50cm, chuyển động trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 0,4 T, vectơ vận tốc vuông góc với thanh và có độ lớn v = 20 m/s.Vectơ cảm ứng từ vuông góc với thanh và tạo với vectơ vận tốc một góc α = 30°. Hiệu điện thế giữa hai đầu C, D của thanh là bao nhiêu ? Điện thế đầu nào cao hơn ?

 • A. U = 0,2V, Điện thế ở C cao hơn ở D.
 • B. U = 2V. Điện thế ở D cao hơn ở C.
 • C. U = 0,2V. Điện thế ở D cao hơn ở C.
 • D. U = 0,4 V. Điện thế ở C cao hơn ở D.

Câu 9: Một khung dây hình tròn bán kính 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà các đường sức từ vuông với mặt phẳng vòng dây. Trong thời gian t cảm ứng từ tăng từ 0,1 T đến 1,1 T thì trong khung dây có một suất điện động không đổi với độ lớn là 0,2 V. Thời gian t đó là

 • A. 0,2 (s).
 • B. 0,2π (s).
 • C. 4 (s).
 • D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 10: Một khung dây kín đang ở trong một từ trường đều. Khi đưa nó ra ngoài phạm vi của vùng có từ trường thì

 • A. xuất hiện lực lạ có xu hướng kéo khung dây lại.
 • B. không có từ thông qua khung dây nên không có dòng điện cảm ứng.
 • C. xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường tổng cộng tại vị trí khung dây có xu hướng giảm đi.
 • D. xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường qua khung dây giảm đi

Câu 11: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi

 • A. nó bị làm cho biến dạng.
 • B. nó được quay xung quanh pháp tuyến của nó.
 • C. nó được dịch chuyển tịnh tiến.
 • D. nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ.

Câu 12: Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung đặt trong từ trường đều B = 3.10 T, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung 60° quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung bằng

 • A. -60.10 Wb.
 • B. -45.10 Wb.
 • C. 54.10 Wb.
 • D. -56.10 Wb.

Câu 13: Chọn đáp án đúng. Một khung dây hình vuông mỗi cạnh 5 cm được đặt vuông góc với từ trường có cảm ứng từ 0,08 T. Nếu từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,2 s, thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian trên bằng

 • A. 1 mV.
 • B. 8 V.
 • C. 0,5 mV.
 • D. 0,04 V.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.
 • B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.
 • C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.
 • D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.

Câu 15: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ , góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của diện tích S là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:

 • A. Φ = BSsinα.
 • B. Φ = BScosα.
 • C. Φ = BStanα.
 • D. Φ = BScotanα.

Câu 16: Một khung dây tròn, đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp sau

I. Khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường theo một phương bất kỳ

II. Bóp méo khung dây

III. Khung dây quay quanh một đường kín của nó

Ở trường hợp nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây?

 • A. I và II.
 • B. II và III.
 • C. III và I.
 • D. I, II và III.

Câu 17: Dòng điện Pu-cô là

 • A. dòng điện chạy trong khối vật dẫn đặt đứng yên trong từ trường đều.
 • B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.
 • C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.
 • D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.\

Câu 18: Khi đóng khóa K trong mạch điện bên thì

 • A. đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ.
 • B. đèn (1) và đèn (2) đều sáng lên ngay.
 • C. đèn (1) và đèn (2) đều sáng từ từ.
 • D. đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ.

Câu 19: Một vòng dây dẫn kín phẳng có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 10 cm2. Vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng vòng dây một góc 60o và có độ lớn là 1,5.10 T. Từ thông qua vòng dây dẫn này có giá trị là

 • A. 1,3.10 Wb.
 • B. 1,3.10 Wb.
 • C. 7,5.10 Wb.
 • D. 7,5.10 Wb.

Câu 20: Một khung dây hình tròn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10 Wb. Tính bán kính vòng dây.

 • A. 8cm.
 • B. 8mm.
 • C. 4cm.
 • D. 4mm.
Xem đáp án
 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021