Trắc nghiệm vật lý 11 Bài tập cuối chương VI

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 Bài tập cuối chương VI. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một người nhìn xuống đáy một dòng suối thì thấy hòn sỏi cách mặt nước 80cm. Như vậy độ sâu thực của dòng suối:

 • A. h=80cm
 • B. h>80cm
 • C. h<80cm
 • D. h=80cm khi người này nhìn theo phương vuông góc mặt nước

Câu 2: Chiếu một tia sáng với góc tới đi từ thuỷ tinh ra không khí. Cho chiết suất thuỷ tinh là $\sqrt{2}$. Góc khúc xạ của tia sáng là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho 3 môi trường A, B và C coá chiết suất lần lượt là . Điều gì sau đây sai?

 • A. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường A sang môi trường B
 • B. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường C sang môi trường B
 • C. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường B sang môi trường C
 • D. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường A sang môi trường C

Câu 4: Một tia sáng đi từ thuỷ tinh đến mặt phân cách với nước. Biết chiết suất của thuỷ tinh là , chiết suất của nước là 4/3. Góc giới hạn phản xạ toàn phần bằng

 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Một tia sáng đi từ nước đến mặt phân cách với không khí có góc tới i. Biết chiết suất của nước là 4/3. Tia sáng tới mặt phân cách này thì xảy ra phản xạ toàn phần. Góc tới i có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Một bể chứa nước có thành cao 80cm, đáy phẳng dài 120mm. Độ cao mực nước trong bể là 60cm và có chiết suất là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng so với mặt nước trong bể. Độ dài bóng đen tạo thành ở trên mặt nước và trên đáy bể là

 • A. 11,5cm và 63,7cm
 • B. 34,6cm và 85,9cm
 • C. 34,6cm và 51,6cm
 • D. 34,6cm và 44,4cm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1=1,5) đến mặt phân cách với nước (n2=4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Một chiếc thước dài 1m được đánh dấu 100 vạch, hai vạch liên tiếp cách nhau 1cm. Quan sát thước theo phương gần như vuông góc với mặt nước thì thấy ảnh của vạch 84 ngoài không khí trùng với vạch số 0 trong nước. Biết chiết suất của nước là 4/3. Độ sâu của nước trong bể là:

 • A. 54cm
 • B. 48cm
 • C. 42cm
 • D. 36cm

Câu 10: Một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước thấy hình ảnh của nó dường như cách mặt nước một khoảng 1,2m, chiết suất của nước là n=4/3. Độ sâu của bể là:

 • A. h=90cm
 • B. h=10dm
 • C. h=16dm
 • D. h=1,8m

Câu 11: Một bản mặt song song có bề dày 10cm, chiết suất 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới khi đó tia ló khỏi bản sẽ

 • A. hợp với tia tới một góc
 • B. vuông góc với tia tới
 • C. song song với tia tới
 • D. vuông góc với mặt bản song son

Câu 12: Một bản song song có bề dày 10cm, chiết suất n=1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới . Khoảng cách giữa giá của hai tia tới và tia ló là:

 • A. a=3,29cm
 • B. a=4,15cm
 • C. a=3,25cm
 • D. a=2,86cm

Câu 13: Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước, độ cao mực nước là 60cm. Đặt trên mặt nước tấm gỗ tròn tâm O, bán kính R sao cho OC vuông góc với mặt nước. Biết chiết suất của nước là 4/3. Để không có tia sáng từ S đi trực tiếp ra khỏi mặt nước thì R có giá trị nhỏ nhất là

 • A. 49cm
 • B. 68cm
 • C. 55cm
 • D. 51cm

Câu 14: Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4cm. Ở tâm O, cắm một chiếc đinh OA dài 6cm, vuông góc với miếng gỗ, thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất 1,33 (đỉnh OA ở trong nước). Mắt đặt trong không khí sẽ thấy đầu A cách mặt nước một khoảng lớn nhất là

 • A. 3,64cm
 • B. 4,39cm
 • C. 6cm
 • D. 8,74cm

Câu 15: Một miếng gỗ hình tròn bán kính 4cm. Ở tâm O, cắm thẳng góc một đỉnh OA. Thả miếng gỗ trong một chậu nước có chiết suất n=1,33. Đỉnh OA trong nước, cho OA=6cm. Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A là

 • A. OA=3,25cm
 • B. OA=3,53cm
 • C. OA=4,54cm
 • D. OA=5,37cm

Câu 16: Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước (n=4/3), độ cao mực nước h=60cm. Bán kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra ngoài không khí là

 • A. r=49cm
 • B. r=53cm
 • C. r=55cm
 • D. r=51cm

Câu 17: Một cái chậu đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp nước dày 20cm, chiết suất là 4/3. Đáy chậu là một gương phẳng. Mắt người quan sát đặt cách mặt nước 30cm, nhìn theo phương vuông góc với đáy chậu và mặt nước. Khoảng cách từ ảnh của mắt tới mặt nước là

 • A. 30cm
 • B. 45cm
 • C. 60cm
 • D. 70cm

Câu 18: Chiếu một tia sáng từ không khí vào mặt thuỷ tinh dưới góc thì khúc xạ trong thuỷ tinh một góc $35^{\circ}$. Chiết suất của tấm thuỷ tinh là

 • A. n=1,5
 • B. n=1,6
 • C. n=1,4
 • D. n=1,414

Câu 19: Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới thì góc khúc xạ là $r=4^{\circ}$. Biết vận tốc ánh sáng trong môi trường B là 200 000 km/s. Vận tốc ánh sáng trong môi trường A bằng

 • A. 175 000km/s
 • B. 180 000km/s
 • C. 250 000km/s
 • D. 225 000km/s

Câu 20: Một người nhìn theo phương vuông góc với mặt nước để quan sát một viên sỏi dưới đáy hồ nước thì thấy viên sỏi cách mặt nước 1,5m. Cho chiết suất của nước bằng 4/3. ĐỘ sâu thật của đáy hồ bằng

 • A. 1,9m
 • B. 2,0m
 • C. 1,8m
 • D. 1,7m

Câu 21: Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4cm. Ở tâm O, cắm một chiếc chiếc đinh OA dài h cm, vuông góc với miếng gỗ, thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất 1,33 (đỉnh OA ở trong nước). Mắt đặt trong không khí sẽ không thấy đầu A của đinh. Giá trị lớn nhất của h là

 • A. 3,25cm
 • B. 3,51cm
 • C. 4,54cm
 • D. 5,37cm

Câu 22: Một điểm sáng S nằm ở đáy chậu đựng chất lỏng có chiết suất n, độ sâu là 12cm. Quan sát S theo phương vuông góc với mặt chất lỏng, thấy ảnh của nó cách mặt thoáng của chất lỏng một khoảng 10cm. Chiết suất n của chắt lỏng bằng

 • A. 1,12
 • B. 1,2
 • C. 1,33
 • D. 1,4

Câu 23: Một người nhìn hòn sỏi nằm dưới đáy bể chứa nước theo phương gần vuông góc với mặt chất lỏng. Đặt viên sỏi ở đáy bể, khi độ cao của nước trong bể là d1 và d2 = 2d1 thì ảnh của chúng quan sát được cách mặt thoáng của chất lỏng tương ứng là h1 và h2 và cách xa nhau 15cm. Biết chiết suất của nước là 4/3. Khoảng cách từ ảnh của viên sỏi đến đáy bể trong trường hợp độ sâu của nước là d1 và d2 lần lượt là

 • A. 5cm và 10cm
 • B. 10cm và 5cm
 • C. 15cm và 30cm
 • D. 7,5cm và 15cm

Câu 24: Nước và thuỷ tinh có chiết suất lần lượt là n1 và n2. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường nước và thuỷ tinh là

 • A.
 • B.
 • C. = n2 - n1
 • D. = n1 - n2
Xem đáp án
 • 92 lượt xem