Trắc nghiệm vật lý 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 24: Suất điện động cảm ứng . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? Suất điện động cảm ứng trong một mạch

 • A. Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó
 • B. Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch
 • C. Tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch
 • D. Chỉ xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch

Câu 2: Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với

 • A. độ lớn của từ thông qua mạch.
 • B. tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.
 • C. độ lớn của cảm ứng từ.
 • D. thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch.

Câu 3: Đại lượng được gọi là

 • A. tốc độ biến thiên của từ thông
 • B. lượng từ thông đi qua diện tích S
 • C. suất điện động cảm ứng
 • D. độ biến thiên của từ thông

Câu 4: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hoá từ

 • A. hoá năng
 • B. quang năng
 • C. cơ năng
 • D. nhiệt năng

Câu 5: Một nam châm thẳng có từ trường hướng vào lòng ống dây. Trong trường hợp nào dưới đây suất điện động trong ống dây lớn nhất?

 • A. Nam châm tiến lại gần ống dây với tốc độ v
 • B. Ống dây tiến lại gần nam châm với tốc độ v
 • C. Nam châm và ống dây tiến ra xa với tốc độ v
 • D. Nam châm và ống dây tiến lại gần nhau với tốc độ v

Câu 6: Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Nếu trong thời gian 2 giây, cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ T, góc giữa $\vec{B}$ và véctơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là $60^{\circ}$. Làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01s. Độ lớn của suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây là

 • A. V
 • B. V
 • C. 2V
 • D. V.

Câu 8: Khi từ trường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 0,02mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là

 • A. 2mV
 • B. 0,2mV
 • C. 20mV
 • D. 2V

Câu 9: Một khung dây dẫn tròn có diện tích 60cm2, đặt trong từ trường đều. Góc giữa và mặt phẳng khung dây là $30^{\circ}$. Trong thời gian 0,01s từ trường tăng đều từ 0 lên 0,02T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 0,6V. Khung dây trên gồm.

 • A. 173 vòng
 • B. 1732 vòng
 • C. 100 vòng
 • D. 1000 vòng.

Câu 10: Một khung dây hình chữ nhật kính gồm N = 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng đặt trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc $60^{\circ}$, độ lớn cảm ứng từ B = 0,04 T, điện trở khung dây R = 0,2Ω. Tính cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây nếu trong thời gian 0,01 giây, cảm ứng từ giảm đều từ B đến 0.

 • A. 0,1 A
 • B. 0,4 A
 • C. 0,2 A
 • D. 0,3 A

Câu 11: Một khung dây hình tròn bán kính 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà các đường sức từ vuông với mặt phẳng vòng dây. Trong khi cảm ứng từ tăng từ 0,1 T đến 1,1 T thì trong khung dây có một suất điện động không đổi với độ lớn là 0,2 V, thời gian duy trì suất điện động đó là

 • A. 0,2 s.
 • B. 0,2 π.s.
 • C. 4 s.
 • D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 12: Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ, biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là Ic = 0,5 A, điện trở của khung là R = 2Ω và diện tích của khung là .

 • A. 150 T/s.
 • B. 100 T/s.
 • C. 200 T/s.
 • D. 300 T/s.

Câu 13: Một vòng dây diện tích nối vào tụ điện có điện dung C = 200 µF, được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây, có độ lớn tăng đều $5.10^{-2}$ T/s. Tính điện tích tụ điện.

 • A. $10^{-7} C
 • B. $10^{-9} C
 • C. $2.10^{-7} C
 • D. $2.10^{-9} C

Câu 14: Một khung dây cứng phẳng diện tích 25 cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ t = 0 đến t = 0,4s.

 • A. $10^{-4} V
 • B. $1,2.10^{-4} V
 • C. $1,3.10^{-4} V
 • D. $1,5.10^{-4} V

Câu 15: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian biểu diễn như hình vẽ. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung trong khoảng thời gian nào sau đây là đúng?

 • A. Từ 0s đến 0,1s là 4 V
 • B. Từ 0,1s đến 0,2s là 3 V
 • C. Từ 0,2s đến 0,3s là 6 V
 • D. Từ 0s đến 0,3s là 6 V

Câu 16: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cảm ứng từ B theo thời gian của một từ trường như hình vẽ. Một khung dây dẫn đặt trong từ trường này sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với . Gọi $e_{a}, e_{b}, e_{c}$ là độ lớn của các suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung ứng với các đoạn AB, BC và CD. Xếp theo thứ tự tăng dần của các độ lớn suất điện động này là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Biết MN trong hình vẽ dài l = 15cm chuyển động với vận tốc 3m/s, cảm ứng từ B = 0,5 T, R = 0,5 Ω. Tính cường độ dòng điện cảm ứng qua điện trở R.

 • A. 0,7 A
 • B. 0,5 A
 • C. 5 A
 • D. 0,45 A

Câu 18: Một thanh đồng dài 20 cm, quay với tốc độ 50 vòng/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ 25 mT quanh một trục song song với từ trường và đi qua một đầu và vuông góc với thanh đồng. Suất điện động cảm ứng suất hiện trong thanh đồng này là

 • A. 0,6V
 • B. 0,157V
 • C. 2,5V
 • D. 36V
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 vật lí 11: Suất điện động cảm ứng


 • 48 lượt xem