Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Môi trường nào sau đây không chứa điện tích tự do ?

 • A. kim loại
 • B. nước biển
 • C. nước muỗi
 • D. cao su

Câu 2: Hai điện tích điểm q1, q2 khi trong không khí chúng hút nhau lực F, khi đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi , vẫn giữ nguyên khoảng cách thì lực hút của chúng là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Hai điện tích điểm C và q2 đặt trong chân không cách nhau 50cm thì lực hút giữa chúng là $1,08.10^{-3}$N. Giá trị của điện tích q2 là:

 • A. C
 • B. C
 • C. C
 • D. C

Câu 4: Hai điện tích điểm C và $q2=4.10^{-6}$C đặt gần nhau trong chân không thì lực đẩy giữa chúng là 1,44N. Khoảng cách giữ hai điện tích là:

 • A. 25cm
 • B 20cm
 • C.12cm
 • D. 40cm

Câu 5: Hai điện tích q1 và q2 đặt gần nhau trong chân không có lực tương tác là F. Nếu đặt điện tích q3 trên đường nối q1 và q2 và ở ngoài q2 thì lực tương tác giữa q1 và q2 là F’ có đặc điểm:

 • A. nếu $|q3|>|q2|$
 • B. nếu $|q3|
 • C. nếu $|q3|=|q2|$
 • D. Không phụ thuộc vào q3

Câu 6: Hai quả cầu nhỏ có cùng khối lượng m,cùng tích điện q, được treo trong không khí vào cùng một điểm O bằng sợi dây mảnh (khối lượng dây không đáng kể) cách điện, không dãn, chiều dài l. Do lực đẩy tĩnh điện, chúng cách nhau một khoảng r(r << l). Điện tích của mỗi quả cầu là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Một vật được nhiễm điện là vật

 • A. hút được các vật khác.
 • B. được tích điện.
 • C. có kích thước rất nhỏ.
 • D. có chứa các êlectron tự do.

Câu 8: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí thay đổi như thế nào nếu đặt một tấm nhựa xen vào khoảng giữa hai điện tích?

 • A. Phương, chiều, độ lớn không đổi
 • B. Phương, chiều không đổi, độ lớn giảm
 • C. Phương thay đổi tùy theo hướng đặt tấm nhựa, chiều, độ lớn không đổi
 • D. Phương, chiều không đổi, độ lớn tăng.

Câu 9: Hai chất điểm q1, q2 khi đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây luôn đúng?

 • A. q1 và q2 đều là điện tích dương
 • B. q1 và q2 đều là điện tích âm
 • C. q1 và q2 trái dấu nhau
 • D. q1 và q2 cùng dấu nhau

Câu 10: Hai quả cầu giống nhau mang điện, cùng đặt trong chân không, và cách nhau một khoảng r=1 m thì chúng hút nhau một lực F1=7,2 N. Sau đó cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau và đưa trở lại vị trí cũ thì chúng đẩy nhau một lực F2=0,9 N. Điện tích của mỗi quả cầu trước khi tiếp xúc là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Hai điện tích q1, q2 khi đặt gần nhau thì chúng hút nhau. Kết luận nào sau đây luôn đúng?

 • A. q1 và q2 đều là điện tích dương
 • B. q1 và q2 đều là điện tích âm
 • C. q1 và q2 trái cùng dấu nhau
 • D. q1 và q2 trái dấu nhau

Câu 12: Chọn phát biểu sai:

 • A. Vật chất được tạo nên từ những hạt rất nhỏ không thể phân chia được gọi là những hạt sơ cấp. ,
 • B. Điện tích của một vật bao giờ cũng là một số nguyên lần điện tích nguyên tố.
 • C. Êlectron là một hạt sơ cấp mang điện tích âm.
 • D. Các nguyên tử luôn ở trạng thái trung hòa về điện.

Câu 13: Hai điện tích điểm giống nhau có độ lớn C, đặt trong chân không cách nhau 20cm thì lực tương tác giữa chúng

 • A. là lực đẩy, có độ lớn C
 • B. là lực hút, có độ lớn 0,9N
 • C. là lực hút, có độ lớn C
 • D. là lực đẩy có độ lớn 0,9N

Câu 14: Sự nhiễm điện do hưởng ứng

 • A. xảy ra khi đưa vật mang điện lại gần vật dẫn điện đang trung hòa điện (đặt trên một giá cách điện).
 • B. có êlectron dịch chuyển từ nguyên tử nảy sang nguyên tử khác, từ vật này
 • sang vật khác.
 • C. xảy ra khi đưa một vật mang điện dương tiếp xúc với vật đang trung hòa điện.
 • D. xảy ra khi đưa một vật mang điện dương tiếp xúc với vật mang điện âm (đặt trên giá cách điện).

Câu 15: Chất nào sau đây không có hăng số điện môi ?

 • A. Nước nguyên chất
 • B. giấy
 • C. Thép
 • D. Thủy tỉnh

Câu 16: Chất nào sau đây có hằng số điện môi ?

 • A. Đồng
 • B. Thạch anh
 • C. Bạc
 • D. Nhôm

Cầu 17: Điện môi là môi trường

 • A. lúc dẫn điện, lúc không dẫn diện.
 • B. không có diện tích.
 • C. có điện tích nhưng trung hòa vẻ điện.
 • D. dẫn điện rắt kém.

Câu 18: Cho các yếu tố sau:

I. Độ lớn của các điện tích II. Dấu của các điện tích

III. Bản chất của điện môi IV. Khoảng cách giữa hai điện tích

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong môi trường điện môi đồng chất phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

 • A. II và III
 • B. I,II và III
 • C. I,III và IV
 • D. Cả bốn yếu tố

Câu 19: Môi trường nào sau đây chứa điện tích tự do?

 • A. Dầu
 • B. Bazơ
 • C. Sứ
 • D. Nhựa

Câu 20: Hai điện tích điểm đặt gần nhau trong không khí có lực tương tác là F. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích hai lần và đặt hai điện tích vào trong điện môi đồng chất có hằng số điện môi ɛ = 3 thì lực tương tác là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 21: Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt cạnh nhau khoảng r trong không khí thì chúng hút nhau băng lực F, khi đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi là và đặt chúng cách nhau khoảng $r^{'}=\frac{1}{2}r$ thì lực hút giữa chúng là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1 vật lí 11: Điện tích. Định luật Cu lông


Trắc nghiệm vật lý 11 bài 1: Điện tích. Định luật Cu lông (P2)
 • 68 lượt xem