Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 37

Trắc nghiệm Sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 37

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi bài Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 37 gồm các câu hỏi có kèm theo đáp án giúp học sinh dễ dàng ôn luyện bài học cũng như kiến thức môn Sinh 11.

Câu 1: Khi nói về sự phát triển của động vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Quá trình phân chia tế bào sinh dưỡng làm tăng trưởng các bộ phận cơ quan của cơ thể
 • B. Quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh các cơ quan và cơ thể
 • C. Quá trình sinh sản, làm tăng số lượng các thể trong quá trình ngày càng nhiều
 • D. Giai đoạn cơ thể phát dục, có khả năng sinh sản

Câu 2: Khi nói về sự sinh trưởng của động vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Sự phân hóa về chức năng của các bộ phận, cơ quan trong cơ thể động vật
 • B. Quá trình phát triển cơ thể, từ giai đoạn trứng đến khi nở con ra
 • C. Sự lớn lên về kích thước, khối lượng của cơ thể nhờ sự phân bào và tích lũy chất dinh dưỡng
 • D. Giai đoạn cơ thể bắt đầu tạo tinh trùng và trứng để có thể tham gia vào sinh sản

Câu 3: Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của

 • A. các hệ cơ quan trong cơ thể
 • B. cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào
 • C. các mô trong cơ thể
 • D. các cơ quan trong cơ thể

Câu 4: Sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

 • A. sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể
 • B. sinh trưởng và phân hóa tế bào
 • C. sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể
 • D. phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

Câu 5: Cho các loài sau:

⦁ Cá chép

⦁ Gà

⦁ Thỏ

⦁ Cánh cam

⦁ Khỉ

⦁ Bọ ngựa

⦁ Cào Cào

⦁ Bọ rùa

⦁ Ruồi

⦁ Muỗi

Có bao nhiêu loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn?

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7

Câu 6: Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn

 • A. Phôi
 • B. Phôi và hậu phôi
 • C. Hậu phôi
 • D. Phôi thai và sau khi sinh

Câu 7: Biến thái là sự thay đổi

 • A. đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 • B. từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 • C. đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 • D. từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng

Câu 8: Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn

 • A. Phôi
 • B. Phôi và hậu phôi
 • C. Hậu phôi
 • D. Phôi thai và sau khi sinh

Câu 9: Cho các loài sau:

⦁ Cá chép

⦁ Gà

⦁ Ruồi

⦁ Tôm

⦁ Khi

⦁ Bọ ngựa

⦁ Cào Cào

⦁ Ếch

⦁ Cua

⦁ Muỗi

Những loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn là

 • A. (1), (4), (6), (9) và (10)
 • B. (1), (4), (7), (9) và (10)
 • C. (1), (3), (6), (9) và (10)
 • D. (4), (6), (7), (9) và (10)

Câu 10: Khi nói về biến thái ở động vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Giữa các giai đoạn có sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật trong quá trình sinh trưởng và phát triển
 • B. Giữa các giai đoạn có sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật trong giai đoạn hậu phôi

 • C. Giữa các giai đoạn có sự thay đổi đột ngột về hình thái trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật
 • D. Giữa các giai đoạn có sự thay đổi đột ngột về sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật

Câu 11: Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển

 • A. hoàn thiện, qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
 • B. chưa hoàn thiện, qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
 • C. chưa hoàn thiện, qua một lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành
 • D. chưa hoàn thiện, qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành

Câu 12: Ở trẻ em, nếu cơ thể dư thừa loại hoocmon nào sau đây thì sẽ gây bệnh khổng lồ?

 • A. Hoocmon sinh trưởng (GH)
 • B. Hoocmon insualin
 • C. Hoocmon glucagon
 • D. Hoocmon tiroxin

Câu 13: Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái

 • A. sinh lý rất khác với con trưởng thành
 • B. cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý
 • C. cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành
 • D. cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành

Câu 14: Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái chủ yếu xảy ra ở đối tượng nào sau đây?

 • A. Hầu hết các động vật không xương sống
 • B. Hầu hết các động vật có xương sống
 • C. Tất cả các loài động vật không xương sống và động vật có xương sống
 • D. Chân khớp, ruột khoang và giáp xác

Câu 15: Ở động vật đẻ trứng, sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi theo trật tự

 • A. Hợp tử → mô và các cơ quan → phôi
 • B. Phôi → hợp tử → mô và các cơ quan
 • C. Phôi → mô và các cơ quan → hợp tử
 • D. Hợp tử → phôi → mô và các cơ quan

Câu 16: Phương thức sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn ở động vật có đặc điểm:

 • A. Con non giống với con trưởng thành về hình thái, cấu tạo, sinh lí
 • B. Con non phải trải qua nhiều lần lột xác, qua nhiều dạng trung gian để trở thành con trưởng thành
 • C. Con non rất khác với con trưởng thành
 • D. Con non giống với con trưởng thành về hình thái, cấu tạo; hoàn thiện dần về sinh lí để trở thành con trưởng thành

Câu 17: Cho các thông tin sau:

 1. các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của sâu bướm
 2. hợp tự phân chia nhiều lần để tạo phôi
 3. ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác trở thành con trưởng thành
 4. ấu trùng có hình thái, cấu tạo và sinh lý rất khác với con trưởng thành
 5. sự khác biệt về hình thái và cấu tạo của ấu trùng giữa các lần lột xác là rất nh
 6. các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của ấu trùng

Thông tin đúng về biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn là

 • A. biến thái hoàn toàn: (1), (3), (4) ; Biến thái không hoàn toàn: (1), (2), (5), (6)
 • B. biến thái hoàn toàn: (1), (2), (4) ; Biến thái không hoàn toàn: (2), (3), (5), (6)
 • C. biến thái hoàn toàn: (1), (5), (6) ; Biến thái không hoàn toàn: (1), (2), (3), (5)
 • D. biến thái hoàn toàn: (2), (4), (5) ; Biến thái không hoàn toàn: (1), (3), (4), (6)

Câu 18: Khi nói về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển đời sống sinh vật, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Là hai quá trình độc lập nhau
 2. Là hai quá trình liên quan mật thiết với nhua, bổ sung cho nhau
 3. Sinh trưởng là điều kiện của phát triển
 4. Phát triển làm thay đổi sinh trưởng
 5. Sinh trưởng là một phần của phát triển
 6. Sinh trưởng thường diễn ra trước, sau đó phát triển mới diễn ra
 • A. 6
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3

Câu 19: Quan sát hình dưới đây và cho biết có bao nhiêu nhận định đúng?

⦁ ở hình 1, ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành ; Ở hình 2, ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác biến đổi thành con trưởng thành

⦁ ở hình 1, ấu trùng trải qua nhiều lần Lột Xác biến đổi thành con trưởng thành ; ở hình 2, ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành

⦁ Ở hình 1, ấu trùng có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành ; ở hình 2, ấu trùng có hình dạng và cấu tạo gần giống với con trưởng thành

⦁ ở hình 1, ấu trùng có hình dạng và cấu tạo gần giống với con trưởng thành ; ở hình 2, ấu trùng có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành

⦁ hình 1 là biến thái hoàn toàn, hình hay là biến thái không hoàn toàn

⦁ hình 1 là biến thái không hoàn toàn, hình hay là biến thái hoàn toàn

⦁ loài muỗi có kiểu biến thái như hình 1

⦁ ruồi nhà có kiểu biến thái như hình 2

Phương án trả lời đúng là:

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 5

Câu 20: Trong quá trình phát triển ở động vật, trong giai đoạn phát triển phôi có các giai đoạn kế tiếp nhau là:

 • A. Phân cắt trứng - Phôi vị - Phôi nang - Mầm cơ quan
 • B. Phân cắt trứng- Phôi nang- Phôi vị - Mầm cơ quan
 • C. Phân cắt trứng - Mầm cơ quan- Phôi vị- Phôi nang
 • D. Phân cắt trứng - Mầm cơ quan - Phôi nang - Phôi vị

Xem đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật có đáp án gồm các câu hỏi bám sát kiến thức trọng tâm của bài học kết hợp kiến thức mở rộng, nâng cao. Học sinh có thể luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi, đánh giá kết quả, năng lực của bản thân thông qua số lượng đáp án đúng đã được chọn. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình.

=> Kiến thức Giải Bài 37 sinh học 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • 739 lượt xem
👨 nguyen hoang thu cuc Cập nhật: 03/05/2022