Giải Bài 37 sinh học 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • 1 Đánh giá

Sự sinh trưởng và phát triển ở động vật diễn ra như thế nào? Nó giống và khác gì so với ở thực vật? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 37.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình thay đổi về số lượng (tăng kích thước và khối lượng của cơ thể ) nhờ tăng số lượng và kích thước tế bào.
 • Phát triển ở cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởn , phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

 • Dựa vào biến thái, chia phát triển của động vật thành những kiểu sau:
  • Phát triển không qua biến thái
  • Phát triển qua biến thái
   • Phát triển qua biến thái hoàn toàn
   • Phát triển qua biến thái không hoàn toàn

II. Phát triển không qua biến thái

 • Đặc điểm:
  • Con non có đặc điểm, hình thái, cấu tạo, sinh lí tương tự với con trưởng thành
  • Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác

a. Giai đoạn phôi thai

 • Diễn ra trong dạ con của thú
 • Hợp tử phân chia => phôi => phân hóa tế bào cơ quan => thai nhi

b. Giai đoạn sau sinh

 • Con sinh ra lớn lên trưởng thành

III. Phát triển qua biến thái

1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn

 • Ấu trùng có hình thái, cấu tạo, sinh lí khác con trưởng thành
 • Qua nhiều lần lột xác và giai đoạn trung gian (nhộng ở côn trùng, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành)

a. Giai đoạn phôi

 • Diễn ra trong trứng đã thụ tinh
 • Hợp tử phân chia => phôi => Phân hóa tế bào cơ quan của ấu trùng chui ra từ trứng

b. Giai đoạn hậu phôi

lột xác

 • Ấu trùng --------> nhộng ---> Con trưởng thành

2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn

 • Ấu trùng có đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí gần giống con trưởng thành
 • Qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành
 • Giai đoạn phôi (diễn ra trong trứng đã thụ tinh): Hợp tử phân chia =>phôi => Phân hóa tế bào cơ quan của ấu trùng chui ra từ trứng

 • Giai đoạn hậu phôi : Ấu trùng --> Con trưởng thành

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 151 sgk Sinh học 11

Phân biệt sinh trưởng với phát triển.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 151 sgk Sinh học 11

Cho biết tên vài loài động vật có phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 151 sgk Sinh học 11

Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 151 sgk Sinh học 11

Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

Giải bài 4 trang 151 sgk Sinh 11 | Để học tốt Sinh 11

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật


 • 112 lượt xem