Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron hoặc prôgestêron + ơstrồgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 181 sgk Sinh học 11

Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron hoặc prôgestêron + ơstrồgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?

Bài làm:

  • Uống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ các hoocmôn này trong máu cao và do vậy gây ức chế lên tuyến yên và vùng dưới dồi.
  • Vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, tuyến yên giảm tiết FSH và LH.
  • Do nồng độ các hoocmôn GnRH, FSH và LH giảm nên trứng không chín và không rụng, giúp tránh được mang thai.

  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021