Bài 15 sinh 11: Tiêu hóa ở động vật

 • 1 Đánh giá

Động vật là sinh vật dị dưỡng chỉ có thể tồn tại và phát triển nhờ lấy các chất dinh dưỡng từ môi trường. Các chất dinh dưỡng hữu cơ thường có cấu trúc phức tạp, cần trải qua quá trình biến đổi trong hệ tiêu hóa để tạo thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập.

A. Lý thuyết

I. Tiêu hóa là gì?

 • Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

II. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa

 • Gặp ở động vật đơn bào
 • Là tiêu hóa nội bào:
  • Các enzim từ lizoxom vào không bào tiêu hóa thủy phân chất hữu cơ có trong thức ăn thành các chất dinh dưỡng đơn giản
  • Các tế bào sử dụng các chất dinh dưỡng đơn giản cho các hoạt động sống

III. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

 • Gặp ở các loài ruột khoang và giun dẹp
 • Túi tiêu hóa: miệng cũng là hậu môn
 • Là tiêu hóa ngoại bào
  • Các chất dinh dưỡng phức tạp được được enzim phân hủy trong lòng túi tiêu hóa
 • Tiêu hóa nội bào

IV. Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

 • Gặp ở nhiều động vật chưa có xương sống và động vật có xương sống

Kết quả hình ảnh cho tiêu hóa theo ống tiêu hóa

 • Ống tiêu hóa phân hóa
 • Tiêu hóa ngoại bào trong ống tiêu hóa:
  • Biến đổi cơ học
  • Biến đổi hóa học
 • Các chất đơn giản được tạo thành sẽ hấp thụ vào máu.
 • Các chất không được tiêu hóa thành phân và thải ra ngoài qua hậu môn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 66 - sgk Sinh học 11

Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 66 - sgk Sinh học 11

Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 66 - sgk Sinh học 11

Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 66 - sgk Sinh học 11

Cho biết những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật


 • 23 lượt xem