Bài 11 sinh 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

 • 1 Đánh giá

Dựa vào SGK Sinh học 11, KhoaHoc tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.

I. Lý thuyết

1. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

 • Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng (5 - 10% là dinh dưỡng khoáng).
 • Khái niệm:
  • Năng suất sinh học
  • Năng suất kinh tế

2. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

a. Tăng diện tích lá

 • Diện tích lá tăng => tổng lượng chất khô tích lũy tăng => năng suất tăng
 • Thực hiện kĩ thuật chăm sóc, bón phân phù hợp

b. Tăng cường độ quang hợp

 • Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp (lá).
 • Thực hiện các biện pháp kĩ thuật cung cấp nước, bón phân, ... chọn giống

c. Tăng hệ số kinh tế

 • Thực hiện biện pháp:
  • Chọn giống cây phù hợp
  • Thực hiện các biện pháp nông sinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 50 - sgk sinh học 11

Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 50 - sgk sinh học 11

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 50 - sgk sinh học 11

Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 12 lượt xem