Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testôstêron ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 181 - sgk Sinh học 11

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testôstêron ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

Bài làm:

  • FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất ra testostêrôn.
  • Testostêrôn kích thích ống sinh tinh phát triển và sản sinh tinh trùng.
  • Vì vậy,tăng hay giảm sản xuất hoocmôn FSH, ICSH sẽ làm thay đổi nồng độ testostêron, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021