Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 138 - sgk Sinh học 11

Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Bài làm:

  • Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng làm tăng chiều dài của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021