Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 90 - sgk Sinh học 11

Cho biết chức năng của thận trong cân bằng nội môi.

Bài làm:

Câu 4: Thận là bộ phận thực hiện làm thay đổi các điều kiện lí hóa của môi trường trong dẫn đến nội môi được cân bằng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021