Phát triển của thực vật là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 146 sgk Sinh học 11

Phát triển của thực vật là gì?

Bài làm:

  • Phát triển của cơ thể thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống bao gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021