Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 142 sgk Sinh học 11

Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Bài làm:

  • Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
  • Đặc điểm chung:
    • Tạo ra ở 1 nơi nhưng gây phản ứng ở 1 nơi khác trong cây. Hooc môn vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây trong cây
    • Với nồng độ rất thấp nhưng gây những biến đổi mạnh trong cơ thể
    • Tính chuyên hoá thấp hơn so với hooc môn ở động vật bậc cao

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021