Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 9- sgk sinh học 11

Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Bài làm:

  • Rễ thực vật trên cạn sinh trưởng nhanh, đâm sâu lan tỏa hướng tới nguồn nước. Đặc biệt, rễ hình thành liên tục với số lượng khổng lồ các lông hút.

=> tạo nên bề mặt tiếp xúc lớn giữa rễ và đất, nguồn nước và muối khoáng.

=> Nhờ vậy, sự hấp thụ nước và các ion khoáng được thuận lợi.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021