Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 66 - sgk Sinh học 11

Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.

Bài làm:

Câu 1:

  • Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn ở bên trong tế bào. Thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim nội bào
  • Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào. Thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi, ống tiêu hóa: biến đổi cơ học và hóa học
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021