Sinh sản vô tính là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 162 sgk sinh học 11

Sinh sản vô tính là gì?

Bài làm:

  • Là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
  • Con cái giống nhau và giống cây mẹ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021